AKTUALNOŚCI

27.04.2021

Informujemy, że Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach posiada jeszcze wolne środki w ramach projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA” na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej.

Można uzyskać do 26 936 zł netto refundacji na 1 miejsce pracy.

Bliższe informacje na stronie w zakładce Projekty Realizowane lub telefonicznie. Zachęcamy do skorzystania.

27.04.2021

W zakładce Projekty Realizowane  zamieściliśmy dokumenty do pobrania dla pracodawców dotyczące programu  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”.

16.04.2021

W zakładce Projekty Realizowane  zamieściliśmy dokumenty do pobrania dotyczące programu  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”.

26.03.2021

Informujemy o starcie nowego programu  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”. Projekt realizowany jest w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej  29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0041/20-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Pobierz Plik z pełną informacją

24.11.2020

Informujemy, że Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach posiada jeszcze wolne środki w ramach projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA” na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej.

Można uzyskać do 26 936 zł netto refundacji na 1 miejsce pracy.

Bliższe informacje na stronie www.rig.org.pl w zakładce Projekty Realizowane lub telefonicznie. Zachęcamy do skorzystania.

02.06.2020

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach informuje, iż trwa (do wyczerpania środków) nabór do projektu: „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA –PRACA” dla osób długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia.

Oferujemy wsparcie:

1) Indywidualne szkolenia np. operator wózka widłowego, spawacz, sprzedawca, magazynier (wg Barometru zawodów deficytowych 2019 i określenia IPD);

2) Staż – 6 m-cy ( stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż )

3) Refundacja doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla osób po 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych w kwocie 29600,00 z czego 2664,00 – wkład własny pracodawcy ( do wyczerpania środków)

Petycja

Przedsiębiorcy z regionu protestują przeciwko przejęciu przez Urząd Miasta
Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw. Możesz poprzeć petycję wpisując
nazwę firmy, numer NIP i telefon kontaktowy w odpowiednie miejsce

LINK

DO PETYCJI

18.02.2020

W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”  trwa nabór chętnych na SZKOLENIA

– np. uprawnienia na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD (zgodnie z Barometrem zawodów 2019)

Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażone lub wyposażone miejsce pracy

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
 • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
 • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
 • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF

06.12.2019

1) Z dniem 06.12.2019 zamykamy rekrutację chętnych na STAŻ w ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”
2) W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” trwa nabór chętnych na SZKOLENIA
–  np. uprawnienia  na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD
3) Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy.

30.10.2019

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu dotyczącego rekrutacji do projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA ” przedłuża się termin składania Ankiet Rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  31.11.2019 r.
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 31.11.2019 r. zakończenia przyjmowania Ankiet Rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników.

08.10.2019

Informacja dla Pracodawców dotycząca  projektu DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Zgodnie z otrzymaną  informacją  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  jako  Instytucji Pośredniczącej, informujemy, iż z uwagi na przejrzystość i bezstronność  w realizacji projektu  nie rekomendujemy  zatrudniania osób spokrewnionych z pracodawcą ubiegającym się o wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy.

30.08.2019

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA”

Pobierz ulotkę w wersji PDF

01.09.2019- 31.05.2021

Więcej

19.12.2018

W zakładce Projekty realizowane zamieszczone są dokumenty dotyczące rozliczeń wsparcia pomostowego i finansowego.

16.11.2018

W ZAKŁADCE  PROJEKTY  REALIZOWANE ZAMIESZCZONA JEST LISTA RANKINGOWA  OCENY BIZNESPLANÓW  II EDYCJA  W RAMACH PROJEKTU “MOJA FIRMA- MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

06.09.2018

W zakładce projekty realizowane zamieszczona została aktualizacja listy rankingowej osób zakwalifikowanych  do  projektu “MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” II edycja.

03.09.2018

W zakładce projekty realizowane zamieszczona została Lista Rankingowa II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

08.06.2018

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór  do  II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Przyjmowanie  dokumentów  rekrutacyjnych  odbędzie się w dniach od 02.07.2018- 06.07.2018r,

Dokumenty można składać  w  biurze  projektu  w  Starachowicach ul. Zgodna 2 ( pok. 12)  i   w Kielcach   ul. Targowa 18 ( parter).

27.04.2018

W zakładce projekty realizowane zamieszczone zostały dokumenty rozliczające do projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

17.03.2018

W zakładce  projekty  realizowane zamieszczamy do pobrania Listę Oceny Biznesplanów I Edycji projektu „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

09.01.2018

„MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

W zakładce  projekty  realizowane  zamieszczone  są  dokumenty  do  pobrania przez  Uczestników projektu.

21.12.2017

Publikujemy Listę Rankingową do projektu “Moja Firma – Moja Przyszłość. LINK

29.11.2017

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach     informuje, iż   nabór  do  projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” zostaje  przedłużony   do   dnia  11.12.2017r.

Biuro  projektu : Starachowice ul. Zgodna 2  pok. nr 12  i  Kielce ul. Targowa 18 pok. nr 7

 

02.11.2017

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór do projektu pod nazwą „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”  od dnia 13.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce projekty realizowane.

02.10.2017

Projekt „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach  w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020,

 

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

 

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,

 

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje)- OSI- (projekty konkursowe) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

PARTNER:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu  realizowanego w okresie od 01.10.2017  do 30.09.2019 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy  przez  osoby powyżej 29 roku życiaosoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wartość projektu partnerskiego: 1 999 488,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 924 448,00 zł

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1.Badanie predyspozycji potencjalnych uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej i ocena pomysłów biznesowych.

Nabory: I –  grudzień 2017, II- sierpień 2018

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – 1 godzina na osobę, mające na celu określenie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i zaprezentowanie pomysłu  przez 68 kandydatów, po 34 osoby w każdym naborze,

2. Szkolenie i doradztwo  z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej- ABC Przedsiębiorczości

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 24 godziny dydaktyczne na grupę, 3 dni szkoleniowe.
  MODUŁ I – Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
  MODUŁ II – Zasady przygotowywania  i opracowania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy).
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „MÓJ WŁASNY   BIZNESPLAN” (w tym omówienie projektowych zasad rozliczeń) konsultacje z ekspertem, weryfikacje opracowanych biznesplanów, wprowadzanie korekt. Efektem działania będzie przygotowany w konsultacji z ekspertem biznesplan – dla 60 uczestników po 6 godzin na osobę, dla  30 osób w każdym naborze.

3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nabory: I kwiecień 2018,     II-grudzień 2018

 • DOTACJE dla 40  Uczestników  w wysokości maksymalnie 25 000 zł/uczestnika,   po 20 dotacji  w każdym naborze.
 • WSPARCIE POMOSTOWEFINANSOWE :  miesięcznie w wysokości 1800,00 zł/firmę, dla 40 firm przez okres 8 miesięcy (2  Edycje)
 • WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE po 2 godz./firmę. Realizacja  usługi ściśle związana  ze specyfiką  prowadzonej działalności gospodarczej  i deklarowanymi  potrzebami  danej firmy.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu będzie stanowić 60 osób fizycznych ( 36 K, 24 M) w II Edycjach zamieszkujących tereny gmin wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji Województwa  Świętokrzyskiego (OSI):

POW. BUSKI – GMINA: GNOJNO, NOWY KORCZYN, PACANÓW, SOLEC-ZDRÓJ, STOPNICA*,

TUCZĘPY , WIŚLICA

POW. JĘDRZEJOWSKI- GMINA:  IMIELNO, MAŁOGOSZCZ*, NAGŁOWICE, OKSA, SŁUPIA,

WODZISŁAW

POW. KAZIMIERSKI-GMINA: BEJSCE, CZARNOCIN, KAZIMIERZA WIELKA*, OPATOWIEC,

SKALBMIERZ*

POW. KIELECKI – GMINA: BODZENTYN*, DALESZYCE*, ŁAGÓW, ŁOPUSZNO, MNIÓW, PIERZCHNICA,

RAKÓW

POW.  KONECKI- GMINA: FAŁKÓW, GOWARCZÓW, RADOSZYCE, RUDA MALENICKA,

SŁUPIA(KONECKA),SMYKÓW, STĄPORKÓW*

POW. OPATOWSKI  -GMINA: BAĆKOWICE, IWANISKA, LIPNIK, OPATÓW*, SADOWIE, TARŁÓW,

WOJCIECHOWICE

POW. OSTROWIECKI – GMINA: BAŁTÓW, BODZECHÓW, ĆMIELÓW*, KUNÓW*, WAŚNIÓW

POW. PIŃCZOWSKI – GMINA: MICHAŁÓW, ZŁOTA

POW. SANDOMIERSKI- GMINA: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA*, ŁONIÓW, OBRAZÓW,

SAMBORZEC, WILCZYCE

POW. SKARŻYSKI- GMINA: BLIŻYN

POW. STARACHOWICKI – GMINA: MIRZEC, WĄCHOCK*

POW. STASZOWSKI- GMINA OLEŚNICA, OSIEK*, SZYDŁÓW

POW. WŁOSZCZOWSKI – GMINA :KLUCZEWSKO, MOSKORZEW, RADKÓW, SECEMIN

* nie dotyczy mieszkańców miejscowości posiadających prawa miejskie

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu  kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

– osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety
• osoby po 50 r. życia
• z niepełnosprawnościami
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane

osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowe.

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

Szczegółowe informacje  udziela:

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach – Partner Wiodący
ul. Zgodna 2,  tel. 41 274 04 08,  500 103 267

Zapraszamy do udziału w projekcie.

26.06.2017

W zakładce Projekty realizowane zamieszczona została Lista Rankingowa Oceny Biznesplanu projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ II Edycja.

26.04.2017

WYNIKI  OCENY  FORMULARZY  REKRUTACYJNYCH  DO  PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”  –  II  EDYCJA  ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE  PROJEKTY  REALIZOWANE.

14.04.2017

ZAKOŃCZENIE   REKRUTACJI   DO  II EDYCJI PROJEKTU

Z dniem 14.04.2017 zakończono przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych  w ramach II Edycji  projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

06.04.2017

PRZEDŁUŻENIE  NABORU  II EDYCJI –  DLA  KOBIET

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji  dotyczącym projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” przedłuża się termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami do  dnia 18.04.2017 –  tylko   dla  KOBIET.

03.04.2017

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” z dniem 03.04. 2017 r.  godz. 14.00  ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Mężczyzn   odchodzących z rolnictwa.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN- ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA  TO 05.04.2017 r. GODZ. 14.00.
Po tym terminie zgłoszenia od. ww. mężczyzn nie będą przyjmowane.

– NADAL  TRWA  NABÓR   DO II EDYCJI – DLA  KOBIET.  Termin  wydłużony  do 07.04.2017r

24.03.2017

Został wydłużony termin składania dokumentów do procesu rekrutacji dla kobiet w II edycji projektu „SAMOZATRUDNIENIE  SZANSĄ NA PRACĘ”. Aktualny termin: 07.04.2017.

23.03.2017

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI DLA MĘŻCZYZN DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE  SZANSĄ NA PRACĘ”

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” z dniem 23 marca  2017 r.  godz. 16.00  ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Mężczyzn   niebędących rolnikami (odchodzący z rolnictwa) i nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI (ODCHODZĄCY Z ROLNICTWA) I NIEPOSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TO 24.03.2017 r. GODZ. 16.00.

Po tym terminie zgłoszenia od. ww. mężczyzn nie będą przyjmowane.

W dalszym ciągu dopuszcza się składanie ankiet przez Mężczyzn  spełniających następujące kryteria rekrutacji:
– OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych

– NADAL  TRWA  NABÓR   DO II EDYCJI – DLA  KOBIET.  Termin  wydłużony  do 07.04.2017

27.02.2017

 

NABÓR   DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”  – II EDYCJA  15.03.2017-28.03.2017

Dokumenty  rekrutacyjne   do  pobrania z I Edycji.

24.02.2017

W zakładce  Projekty realizowane zostały zamieszczone Dokumenty  dotyczące  otrzymanego  Wsparcia  Finansowego I Edycja „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

27.01.2017

W zakładce Projekty realizowane  zamieszczono ostateczną listę  oceny biznes planów I edycji projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

23.01.2017

W zakładce Projekty realizowane  zamieszczono listę  oceny biznes planów I edycji projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

21.12.2016

ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”.

Uprzejmie informujemy, iż   Akademia Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. z dniem 09.01.2017 r. rozpoczyna  nabór dokumentów aplikacyjnych do projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”. Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zostały opublikowane w zakładce „Dokumenty dla uczestników”  na stronie www.ap.org.pl  .Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z warunkami przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

– w wersji elektronicznej na stronie http://ap.org.pl/projekty/aktywni-w-biznesie/dokumenty-dla-uczestnikow

– w wersji papierowej w Biurach projektu Lidera w Starachowicach i Skarżysku-Kam. oraz w siedzibach Partnerów projektu: Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej.

Formularze będą przyjmowane w Biurach projektu, Powiatowych Urzędach Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kam. oraz za pośrednictwem poczty. W pierwszych dniach stycznia zamieścimy informację doprecyzowującą punkty i godziny przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych. Zamknięcie naboru w danym powiecie nastąpi w dniu 31.01.2017 r. lub w ciągu 24 godzin od wpływu 30-tego poprawnego formularza, pod warunkiem osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji (grupy docelowe opisano w zakładce „informacje o projekcie”), zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w określonym poniżej terminie rekrutacji.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w dniach 09.01.2017 r. – 31.01.2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Biurach Projektu oraz w punktach informacyjnych usytuowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów 41 275 00 58, 41 251 55 60. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

30.11.2016

WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE PROJEKTY REALIZOWANE

22.11.2016

Do wiadomości kandydatów projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”:

–  W zakładce PROJEKTY REALIZOWANE – wzory  dokumentów  projektowych.

21.11.2016

W dniu dzisiejszym zakończył się nabór do projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

 08.11.2016

Przesunięcie procesu rekrutacji

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 2 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” przedłuża się termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  21.11.2016 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 21.11.2016 r. zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

14.10.2016

W zakładce „Projekty realizowane” zostały zamieszczone Dokumenty  Rekrutacyjne Projektu ”SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Zapraszamy do udziału w projekcie.

13.10.2016

Projekt „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach  w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

PARTNERZY:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Akademia Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. o/ Starachowice

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu  realizowanego w okresie od 01.10.2016  do 31.03.2018 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy  przez  osoby powyżej 29 roku życiaosoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa . Osoby  z terenu powiatu  starachowickiego  i  z  gminy – Bodzentyn i Nowa Słupia w powiecie kieleckim, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2016 r. – 31.03.2018 r.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1.Ocena pomysłów biznesowych oraz określenie predyspozycji kandydatów

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – 1 godzina na osobę, mające na celu określenie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i zaprezentowanie pomysłu  przez 68 kandydatów, po 34 osób w każdym naborze,

 

2. Szkolenie i doradztwo  z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 24 godziny dydaktyczne na grupę, 3 dni szkoleniowe.
  MODUŁ I – Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
  MODUŁ II – Zasady przygotowywania  i opracowania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy).
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „MÓJ WŁASNY   BIZNESPLAN” (w tym omówienie projektowych zasad rozliczeń) konsultacje z ekspertem, weryfikacje opracowanych biznesplanów, wprowadzanie korekt. Efektem działania będzie przygotowany w konsultacji z ekspertem biznesplan – dla 60 uczestników po 6 godzin na osobę, po 30 osób w każdym naborze

3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • DOTACJE dla 40  Uczestników  w wysokości maksymalnie 23 000 zł/uczestnika,   po 20 dotacji  w każdym naborze.
 • WSPARCIE POMOSTOWEFINANSOWE :  miesięcznie w wysokości 1600,00 zł/firmę, dla 40 firm przez okres 8 miesięcy (II Edycje)
 • WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE po 2 godz./firmę.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu będzie stanowić 60 osób fizycznych ( 36K, 24M) w II Edycjach zamieszkujących teren powiatu starachowickiego oraz Gminy Bodzentyn i Nowa Słupia  powiatu kieleckiego.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu  kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

– osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety –  36 osób,
• osoby po 50 r. życia
• z niepełnosprawnościami – 6 osób,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane

osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych – 8 osób

 

Dodatkowo 40 % uczestników projektu tj. 24 osoby  będą stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

 

BIURO  PROJEKTU:

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
ul. Zgodna 2,  tel. 41 274 04 08, 41 247 53 92

 

Dokumenty  Rekrutacyjne zostaną udostępnione od  14.10. 2016 r.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

 

 

12.08.2016

 

W  zakładce Projekty  realizowane  umieszczono  dokumenty dot. rozliczenia otrzymanego  wsparcia finansowego.

 

27.07.2016

 

Dnia  26.07.2016 odbyła się  Komisja Oceny Wniosków  po odwołaniu od  oceny Komisji  oceniającej biznesplany na pierwszym  posiedzeniu, złożone przez Uczestników w  ramach  projektu  „AKTYWNI W BIZNESIE  – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”. W dziale “Projekty realizowane” zamieszczona została lista rankingowa po złożonych odwołaniach.

 

 

 

18.07.2016

 

 

W dziale “Projekty realizowane” zamieszczone zostały listy rankingowe biznesplanów złożonych przez kobiety i mężczyzn w ramach projektu “Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”.

 

ulotka

Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

PARTNERZY:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

 

 

01.03.2016

 

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. jako Lider Projektu oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej, Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach jako Partnerzy Projektu informują, iż z dniem 01.03.2016 r. rozpoczęli realizację projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, odchodzący z rolnictwa
z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do naszych Biur Projektu oraz do punktów informacyjnych usytuowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 41 275 00 58. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

 

 

 

03.03.2016

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03.03.2016r. złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. dokumenty związane z realizacją projektu zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W związku z tym w dniu 04.03.2016 r. zostaną opublikowane w zakładce „Projekty realizowane”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z warunkami przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy. W dniu 15.03.2016 r. uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”.

 

28.02.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy do pobrania “Zasady Rozliczenie Wsparcia Pomostowego” i “Zestawienie Rozliczenie 6.2 – Pomostowe i Dotacja”

08.02.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy do pobrania “Oświadczenie wnioskodawcy i współmałżonka” i “Deklarację zakupu sprzętu używanego”.

01.02.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy zaktualizowany wzór wniosku o dotację.

28.01.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy Listę Rankingową Oceny Biznes Planów projektu “Sprawni w biznesie”. Zamieszczone zostały również nowe dokumenty do pobrania  dla Uczestników projektu „Sprawni w  biznesie”, których  Biznes Plany dostały  rekomendację do dofinansowania.

10.12.2012

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy Biznes plan w wersji do edycji oraz Kartę Oceny Biznes Planu. Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia Biznes Planu w wersji papierowej i elektronicznej. Termin złożenia to 15.01.2013.

19.11.2012

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy Listę osób zakwalifikowanych do projektu “Sprawni w biznesie”.

10.10.2012

W dziale “Projekty realizowane” znajduje się do pobrania aktualny wzór “Oświadczenia o statusie osoby bezrobotnej”.

27.09.2012

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zaprasza bezrobotne osoby niepełnosprawne mieszkające w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, skarżyskim i starachowickim do udziału w projekcie “Sprawni w biznesie”.

Oferujemy:

 • Szkolenie i doradztwo
 • Dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (do 40.000.00 zł)
 • Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy (do 1.000,00zł/m-c)

Termin naboru: 15-31 października 2012r. Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w dziale “Projekty realizowane”.

24.07.2012

Uprzejmie informujemy, iż  Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  będzie  realizować projekt „SPRAWNI W BIZNESIE”  w  ramach  Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

– rozpoczęcie realizacji projektu 01.09.2012,

–  projekt skierowany  dla 20 osób bezrobotnych – niepełnosprawnych,

– obejmuje   powiat :   kielecki, ostrowiecki , skarżyski i starachowicki

– nabór do projektu:  październik i listopad 2012

16.02.2012

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w XV edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” – najbardziej wiarygodnego, ogólnopolskiego programu certyfikacyjnego, w którym weryfikowana jest rzetelność przedsiębiorstw od 1998 r. Zdobądź certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 22 630 98 01-03, 22 630 96 21 i na www.fairplay.pl.

09.01.2012

W dziale projekty realizowane zamieszczamy do pobrania tabelę rozliczeniową do dotacji i wsparcia pomostowego do projektu “MOJA SZANSA”.

06.12.2011

W dziale projekty realizowane zamieszczamy “Deklarację zakupu sprzętu używanego” do projektu “MOJA SZANSA”.

01.12.2011

W celu udzielenia pomocy uczestnikom projektu w rejestracji działalności gospodarczych w dniu 5.12.2011 w godz. 12-17 będzie można uzyskać pomoc techniczną w rejestracji firmy drogą internetową. Dyżur w biurze projektu „ MOJA  SZANSA”.

25.11.2011

W dziale projekty realizowane zamieszczamy listę rankingowa biznes planów projektu „MOJA SZANSA”.

Zamieszczamy również do pobrania harmonogram rzeczowo – finansowy,  wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wniosek o wsparcie pomostowe i oświadczenie o pomocy de minimis. Pliki są w wersji do edycji.

17.11.2011

Na prośbę uczestników projektu  „MOJA SZANSA”  przedłużamy termin  składania  biznes planów  do 21.11.2011  do godz. 16.00.

Jest  to  termin  ostateczny.

 

14.11.2011

Informujemy iż termin składania biznes planów do projektu “MOJA SZANSA” upływa 18.11.2011.

12.10.2011

W dziale “projekty realizowane” zamieściliśmy Biznes plan w wersji do edycji do projektu “MOJA SZANSA”.

26.09.2011

W dziale “projekty realizowane” publikujemy wyniki rekrutacji do projektu “MOJA SZANSA”.

12.09.2011

Z powodu wpłynięcia niewystarczającej liczby wniosków rekrutacja do projektu “Moja Szansa” została przedłużona do 19.09.2011.

5.09.2011

Z powodu wpłynięcia niewystarczającej liczby wniosków rekrutacja do projektu “Moja Szansa” została przedłużona do 12.09.2011.

 

8.08.2011

W dziale “Projekty realizowane” zamieszczamy do pobrania dokumenty do nowego projektu “Moja Szansa” realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

 

8.04.2011

W dziale “Projekty realizowane” zamieszczamy listę rankingową biznes planów złożonych w
II edycji projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

24.02.2011

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw zatrudni osobę na stanowisku elektryk konserwator.

14.02.2011

Przypominamy uczestnikom II edycji projektu, że zajęcia szkoleniowe rozpoczynają się w dniu 15.02.2011 (wtorek) o godzinie 9.30 w siedzibie szkoły językowej Prestige w Kielcach przy ul. Wesołej 37a

24.01.2011

W dziale Projekty realizowane zamieszczamy w formacie PDF listę osób zakwalifikowanych, listę rezerwową oraz listę osób niezakwalifikowanych do drugiej edycji projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

17.12.2010

Zamieszczamy dokumenty do pobrania do drugiej edycji projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

26.11.2010

Termin rekrutacji II edycji projektu „Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”

Informujemy, że proces rekrutacji II edycji projektu „Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu” rozpocznie się dnia 17 grudnia 2010 roku i trwać będzie do dnia 7 stycznia 2010 roku do godz. 16.00.

15.11.2010

W dziale projekty realizowane zamieszczamy Oświadczenie de minimis i Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do pobrania w wersji do edycji.

15.11.2010

W dziale projekty realizowane zamieszczamy Harmonogram i Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do pobrania w wersji do edycji.

28.10.2010

W dziale projekty realizowane publikujemy nową, ważną informację dla uczestniczek projektu.

26.10.2010

Ważna informacja dla uczestniczek projektu.

Osoby których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania proszone są o dostarczenia do Biura Projektu w Kielcach, ul. Mała 14/2 w godz. 10.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2010r. do godz. 16.00, wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami:

–                    potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,

–                    kopa dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

–                    kopia nadania numeru REGON,

–                    kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

–                    kopia dokumentu nadania numeru NIP,

–                    zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

–                    oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

–                    harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) waz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

Przedłożenie wyżej wymaganych dokumentów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

26.10.2010

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków dokonała rekomendacji wniosków do dofinansowania. Lista zakwalifikowanych uczestniczek znajduje się w zakładce Projekty realizowane.

13.08.2010

W dziale projekty zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych, rezerwowych oraz osób niezakwalifikowanych do projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

16.07.2010

Informujemy, iż rekrutacja do projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu” została przedłużona do środy, 21.07.2010.

08.07.2010

Uzupełniono w treści oświadczenia beneficjenta, na końcu formularza rekrutacyjnego, tytuł projektu: “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”

01.07.2010

W zakładce Projekty dodane zostały pliki dokumentów dotyczące Projektu nr WND-POKL.06.02.00-26-000/10 – Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu.

22.06.2010

Projekt: “Kobieta Przedsiębiorcza- Kobietą Sukcesu” REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 – WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Bliższe informacje na temat projektu oraz dokumenty do pobrania będą dostępne od dnia 1 lipca 2010.

*********

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU ” TERAZ JA I MOJA FIRMA” – REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2- WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

Nr. Konkursu: PO KL / 6.2 /1/ 08
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nazwa beneficjenta:
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
27- 200 Starachowice ul. Murarska 11

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
25- 561 Kielce ul. Witosa 86

ZAKRES WSPARCIA DORADCZO SZKOLENIOWEGO

Założenia programowe:

Wynikiem przeprowadzonych szkoleń i usług doradczych ma być dostarczenie niezbędnej wiedzy
z zakresu przedsiębiorczości.
Beneficjenci otrzymają niezbędne informacje oraz porady z dziedziny gospodarczej przekazanej przez doradców i szkoleniowców zatrudnionych podczas realizacji projektu.

Program szkoleniowy obejmie tematykę:

 1. Warsztaty motywacyjne
 2. Procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej
 3. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 5. Księgowość
 6. Przedsiębiorczość

PROGRAM KOMPONENTU SZKOLENIOWEGO:
“Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej “

Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzone specjalistyczne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 28 godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ciągu 4 dni.
Przewiduje się udział 20 beneficjentów podzielonych na 2 grupy szkoleniowe po 10 osób.

Szkolenie podzielone będzie na 3 etapy:

Mobilizująco motywacyjny – (1 dzień) szkolenie wyjazdowe – obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorczości, poparte konkretnymi przykładami- (mentoring).
“ABC przedsiębiorczości” ( 2 dni) – podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek.
Rozwój firmy ( 1 dzień) – obejmujący aspekty związane ze zwiększaniem potencjału rynkowego i finansowego funkcjonującego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA:

Tematyka etapu I:

Wyjazd studyjny do przedsiębiorców działających z powodzeniem na terenie powiatu starachowickiego, między innymi do przedsiębiorstw powstałych podczas realizacji poprzednich etapów działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości (“dobry przykład”).
Celem będzie zmotywowanie uczestników do podjęcia inicjatywy przedsiębiorczej, oraz wyzwolenie świadomej chęci uczestnictwa w projekcie.

Tematyka etapu II:

Elementy przedsiębiorczości: podstawy prawne działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, , wymogi wobec instytucji kontrolnych.
Celem będzie zapoznanie beneficjentów z prawnymi zasadami i przepisami prawnymi obowiązujących przedsiębiorców.

Tematyka etapu III.

Podstawy marketingu, biznesplan, rentowność, płynność finansowa, negocjacje.
Celem szkolenia będzie przekazanie podstawowej, niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania narzędzi i metod służących rozwojowi firmy – ( przekazana wiedza będzie dotyczyła głównie źródeł pozyskiwania informacji- internet, inne publikacje.)

METODY I CELE:

* Szkolenia dla beneficjentów będą odbywały się zgodnie z programem komponentu szkoleniowego w postaci tematycznych etapów wykładowo- ćwiczeniowych.

Bloki tematyczne prowadzone będą przez trenerów/wykładowców- specjalistów w danym zakresie

Metodyka prowadzenia zajęć zależeć będzie od charakteru szkolenia oraz omawianych zagadnień. Obok tradycyjnych wykładów, prowadzący zajęcia będą stosować metody szkoleniowe aktywizujące słuchaczy: wykłady interaktywne, ćwiczenia zespołowe oraz podgrupach- (analizy przypadku, symulacje oraz warsztaty).
Taki charakter szkoleń ma na celu jedynie ogólne zapoznanie beneficjentów z omawianą problematyką i wskazać sposoby pozyskiwania wiedzy szczegółowej.

* Usługi doradcze będą podzielone na trzy istotne ze względu na charakter kategorie :

 1. Indywidualne dla beneficjentów
 2. Indywidualne dla przedsiębiorstw
 3. Grupowe dla przedsiębiorstw

Celem tego typu usług ( kat. 1 i 2 ), będzie uściślenie pożądanej tematyki doradczej , po uprzedniej identyfikacji zapotrzebowania oraz wskazaniu przez doradców metody wsparcia za pomocą KTPD (krótko terminowych kart działania) i DTPD- długo terminowych kart działania).

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 22. 12. 2008 r.

Cykl szkoleniowy ukończyło 20 osób

Powstało 18 firm:

 1. ZAKŁAD STOLARSKI- Zbigniew Sepiół
 2. “MALKOP” Adam Malicki
 3. FHU AUTO- SERWIS “DAMAG”- Damian Wróblewski
 4. AUTO- MOTO “GRUBY”- Marcin Borkowski
 5. “POMOC DROGOWA”- Albert Puchała
 6. “KJK” Usługi ogólnobudowlane- wykończenia wnętrz Jacek Kawalec
 7. “AUTO- PERFECT”- Mariusz Goszczyński
 8. FHU “PAT”- Patryk Dzwonek
 9. “GABINET MASAŻU I REHABILITACJI”- Natalia Mańka
 10. “USLUGI REMONTOWE”- Lucjan Miernikiewicz
 11. SALA ZABAW “JAŚ”- Izabela Linek
 12. “TOP GLOSS”- Mariusz Gołębski
 13. PUH – Daniel Kasperkiewicz
 14. ZPHU “GIE-BET”- Paweł Gierada
 15. “USŁUGOWA FIRMA HYDRAULICZNA”- Dariusz Jóźwik
 16. “SEB-BUD”- Sebastian Kołatka
 17. “MOTO-RAV”- Rafał Cheda
 18. “USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE”- Ireneusz Kaczmarski

Wypłacono 18 dotacji na łączną kwotę 720 000 złotych

Rozpoczęto wypłatę wsparcia pomostowego dla powstałych firm