Licznik odwiedzin

103287
DziśDziś19
W tym tygodniuW tym tygodniu52
W tym miesiącuW tym miesiącu682
WszystkichWszystkich103287

Certyfikat Fair Play

Przedsiębiorstwo Fair Play

Certyfikat FAIR PLAY

Projekty zrealizowane PDF Drukuj Email

Zrealizowany projekt "Sprawni w Biznesie"

 

Zasady Rozliczanie Wsparcia Pomostowego - PLIK

Zestawienie Rozliczenia 6.2 - PLIK

Oświadczenie wnioskodawcy i współmałżonka - PLIK

Deklaracja zakupu sprzętu używanego - PLIK

Zaktualizowany Wniosek o przyznanie dotacji - PLIK

Lista rankingowa Oceny Biznes Planów - PLIK

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - PLIK

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - PLIK

Harmonogram rzeczowo-finansowy - PLIK

Wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia Biznes Planu w wersji papierowej i elektronicznej.

Termin złożenia 15.01.2013 w Biurze projektu „SPRAWNI W BIZNESIE.”

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - PLIK

 

ogłoszenie

 

 

Pliki do pobrania:

Biznes plan w wersji do edycji - PLIK

Karta Oceny Biznes Planu - PLIK

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - PLIK

Formularz rekrutacyjny "Sprawni w biznesie" - PLIK

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - PLIK

Oświadczenie - status osoby bezrobotnej - Nowa wersja - PLIK

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - PLIK

Regulamin rekrutacji "Sprawni w biznesie" - PLIK
 

Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt „MOJA SZANSA”.


Tabela rozliczeniowa - rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego - PLIK

Lista rankingowa biznes planów projektu „MOJA SZANSA” - PLIK

 

Deklaracja zakupu sprzętu używanego - PLIK

Harmonogram rzeczowo – finansowy - PLIK

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - PLIK

Wniosek o wsparcie pomostowe - PLIK

Oświadczenie o pomocy de minimis - PLIK

 

Biznes plan w wersji do edycji - PLIK

Wyniki rekrutacji - PLIK


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin naboru: 22.08.2011 - 19.09.2011

NIE OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Do pobrania dokumenty w formacie pdf.

Formularz rekrutacyjny - PLIK

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - PLIK

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - PLIK

Regulamin rekrutacji - PLIK

Regulamin przyznawania środków finansowych - PLIK

 

Oferujemy wsparcie poprzez:

 • Bezpłatne szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy.
 • Przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 000 zł).
 • Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy (do 1000 zł miesięcznie).

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadające wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby przystępujące do projektu muszą posiadać zameldowanie na terenie powiatu starachowickiego.


 

 


 

 

Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-000/10 – Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu.


II edycja projektu

Lista rankingowa biznes planów - PLIK

Lista osób zakwalifikowanych - PLIK

Lista rezerwowa - PLIK

Lista osób niezakwalifikowanych - PLIK

Dokumenty do drugiej edycji projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - PLIK

Formularz rekrutacji - PLIK

Karta oceny formularza - PLIK

Regulamin rekrutacji - PLIK

 

 


 


Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - PLIK

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - PLIK

Harmonogram rzeczowo-finansowy - PLIK

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - PLIK

 

Informacja na temat zakupu sprzętu używanego

Przypominamy, iż w ramach wydatków inwestycyjnych w projekcie możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna/sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:

 • środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
 • cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
 • umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu.

 

Publikujemy listę zakwalifikowanych uczestniczek projektu: Lista

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych, listę osób rezerwowych i listę osób niezakwalifikowanych do projektu.

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania w plikach *.pdf.

Biznes plan - plik wersja do edycji - plik

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik

Karta oceny biznesplanu - plik

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - plik

Diagnoza potrzeb szkoleniowo - doradczych - plik

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - plik

Regulamin rekrutacji - plik

Ulotka - plik

 

 


 

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizowała samodzielnie lub w partnerstwie z innymi instytucjami  projekty szkoleniowo - doradcze takie jak:

 • Komputerowe Centrum Informacji (1994-1995)
 • Centrum Wspierania Przedsiebiorczooci (2002-2003)
 • Program Okresowego Zatrudnienia (2003-2004)
 • Promocja wzrostu zatrudnienia woród młodzieży z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego (2004-2005)
 • Femina (2005-2006)
 • Wspieranie rozwoju przedsiebiorczości na terenach wiejskich powiatu starachowickiego (2005-2006)
 • Działanie 2.3 - Poszukiwanie nowej roli (zakończone)
 • Działanie 2.5 - Promocja przedsiebiorczooci
 • Działanie 6.2 - "TERAZ JA I MOJA FIRMA"

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
"TERAZ JA I MOJA FIRMA"


- REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2- WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

Nr. Konkursu: PO KL / 6.2 /1/ 08
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nazwa beneficjenta:
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
27- 200 Starachowice ul. Murarska 11

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
25- 561 Kielce ul. Witosa 86

ZAKRES WSPARCIA DORADCZO SZKOLENIOWEGO

Założenia programowe:

Wynikiem przeprowadzonych szkoleń i usług doradczych ma być dostarczenie niezbędnej wiedzy
z zakresu przedsiębiorczości.
Beneficjenci otrzymają niezbędne informacje oraz porady z dziedziny gospodarczej przekazanej przez doradców i szkoleniowców zatrudnionych podczas realizacji projektu.

Program szkoleniowy obejmie tematykę:

 1. Warsztaty motywacyjne
 2. Procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej
 3. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 5. Księgowość
 6. Przedsiębiorczość

PROGRAM KOMPONENTU SZKOLENIOWEGO:
"Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej "

Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzone specjalistyczne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 28 godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ciągu 4 dni.
Przewiduje się udział 20 beneficjentów podzielonych na 2 grupy szkoleniowe po 10 osób.

Szkolenie podzielone będzie na 3 etapy:

Mobilizująco motywacyjny - (1 dzień) szkolenie wyjazdowe - obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorczości, poparte konkretnymi przykładami- (mentoring).
"ABC przedsiębiorczości" ( 2 dni) - podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek.
Rozwój firmy ( 1 dzień) - obejmujący aspekty związane ze zwiększaniem potencjału rynkowego i finansowego funkcjonującego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA:

Tematyka etapu I:

Wyjazd studyjny do przedsiębiorców działających z powodzeniem na terenie powiatu starachowickiego, między innymi do przedsiębiorstw powstałych podczas realizacji poprzednich etapów działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości ("dobry przykład").
Celem będzie zmotywowanie uczestników do podjęcia inicjatywy przedsiębiorczej, oraz wyzwolenie świadomej chęci uczestnictwa w projekcie.

Tematyka etapu II:

Elementy przedsiębiorczości: podstawy prawne działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, , wymogi wobec instytucji kontrolnych.
Celem będzie zapoznanie beneficjentów z prawnymi zasadami i przepisami prawnymi obowiązujących przedsiębiorców.

Tematyka etapu III.

Podstawy marketingu, biznesplan, rentowność, płynność finansowa, negocjacje.
Celem szkolenia będzie przekazanie podstawowej, niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania narzędzi i metod służących rozwojowi firmy - ( przekazana wiedza będzie dotyczyła głównie źródeł pozyskiwania informacji- internet, inne publikacje.)

METODY I CELE:

* Szkolenia dla beneficjentów będą odbywały się zgodnie z programem komponentu szkoleniowego w postaci tematycznych etapów wykładowo- ćwiczeniowych.

Bloki tematyczne prowadzone będą przez trenerów/wykładowców- specjalistów w danym zakresie

Metodyka prowadzenia zajęć zależeć będzie od charakteru szkolenia oraz omawianych zagadnień. Obok tradycyjnych wykładów, prowadzący zajęcia będą stosować metody szkoleniowe aktywizujące słuchaczy: wykłady interaktywne, ćwiczenia zespołowe oraz podgrupach- (analizy przypadku, symulacje oraz warsztaty).
Taki charakter szkoleń ma na celu jedynie ogólne zapoznanie beneficjentów z omawianą problematyką i wskazać sposoby pozyskiwania wiedzy szczegółowej.

 

* Usługi doradcze będą podzielone na trzy istotne ze względu na charakter kategorie :

 1. Indywidualne dla beneficjentów
 2. Indywidualne dla przedsiębiorstw
 3. Grupowe dla przedsiębiorstw

Celem tego typu usług ( kat. 1 i 2 ), będzie uściślenie pożądanej tematyki doradczej , po uprzedniej identyfikacji zapotrzebowania oraz wskazaniu przez doradców metody wsparcia za pomocą KTPD (krótko terminowych kart działania) i DTPD- długo terminowych kart działania).

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 22. 12. 2008 r.

Cykl szkoleniowy ukończyło 20 osób

Powstało 18 firm:

 1. ZAKŁAD STOLARSKI- Zbigniew Sepiół
 2. "MALKOP" Adam Malicki
 3. FHU AUTO- SERWIS "DAMAG"- Damian Wróblewski
 4. AUTO- MOTO "GRUBY"- Marcin Borkowski
 5. "POMOC DROGOWA"- Albert Puchała
 6. "KJK" Usługi ogólnobudowlane- wykończenia wnętrz Jacek Kawalec
 7. "AUTO- PERFECT"- Mariusz Goszczyński
 8. FHU "PAT"- Patryk Dzwonek
 9. "GABINET MASAŻU I REHABILITACJI"- Natalia Mańka
 10. "USLUGI REMONTOWE"- Lucjan Miernikiewicz
 11. SALA ZABAW "JAŚ"- Izabela Linek
 12. "TOP GLOSS"- Mariusz Gołębski
 13. PUH - Daniel Kasperkiewicz
 14. ZPHU "GIE-BET"- Paweł Gierada
 15. "USŁUGOWA FIRMA HYDRAULICZNA"- Dariusz Jóźwik
 16. "SEB-BUD"- Sebastian Kołatka
 17. "MOTO-RAV"- Rafał Cheda
 18. "USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE"- Ireneusz Kaczmarski

Wypłacono 18 dotacji na łączną kwotę 720 000 złotych

Rozpoczęto wypłatę wsparcia pomostowego dla powstałych firm


Działanie 2.5 - Promocja przedsiebiorczości

Działanie 2.5 ma na celu zapewnienie osobom, które pragną rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez zapewnienie bezpooredniego kompleksowego wsparcia obejmującego:

 • szkolenia i doradztwo z zakresu przedsiebiorczooci pomoc finansów w pierwszym etapie funkcjonowania firmy
 • dotacje inwestycyjne na rozwój przedsiebiorstwa.

Skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób odchodzących z rolnictwa
 • osób zagrożonych bezrobociem w wyniku restrukturyzacji
 • młodzieży do 25 roku życia nie zarejestrowanej jako bezrobotna
 • absolwentów szkół średnich i wyższych, oraz uczelni zawodowych

Informacja z przebiegu realizacji projektu- I edycja:

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 21 osób.

Cykl szkoleniowy ukonczyło pozytywnie 20 osób.

W ramach projektu powstało 8 firm którym wypłacono dotacje:

 • "ORDACH"- usługi budowlano remontowe (15 637,50 z3)
 • "MICH-DREW" - tartak (20 559 z3)
 • "STALKER" - usługi budowlane (18 759 z3)
 • "K&K- STOLARKA -usługi stolarskie (20 559 z3)
 • "KOZIOŁEK"- docieplanie budynków (12 000 z3)

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór beneficjentów do II edycji projektu Działania 2.5. TYTUŁ PROJEKTU: " Stawiam na siebie i moją firme".

Zapisy rozpoczynają sie od 21.03.2007r - w biurze projektu
(obiekt Starachowickiego Inkubatora Przedsiebiorstw) (Godz. 8:00 do 15:00)

WYKAZ FIRM UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU:
„Stawiam na siebie i moją firmę”:

 • "USŁUGI BUDOWLANE" (14 000 zł)
 • „USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE” (14 000 zł )
 • Z.K „ KASPRZYK” (14 000 zł)
 • F.U „DANUTA ZACZYŃSKA” (11 525 zł)
 • F.H.U „MAC” (14 000 zł)
 • „ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA” (14 000 zł)
 • F.U „SYLWESTER KISIEL” (14 000 zł)

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (041) 274-53-92 w.100 lub pisząc na adres e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekty realizowane w ramach działania 2.5 - Promocja Przedsiebiorczooci Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz budżetu panstwa.

 1. ŁĄCZNIE WYPŁACONO DOTACJE INWESTYCYJNE W WYSOKOOCI 141 223, 50 z3
 2. W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO, Z KWOTY 42 000 WYPŁACONO 32 200 z3.

Projekty realizowane w ostatnim czasie:

I. Promocja wzrostu zatrudnienia w śród młodzieży z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego

Projekt realizowany w ramach PHARE 2002, wartość 86 023,72 EURO, okres realizacji 10.11.2004 r. - 31.07.2005 r.

Celem projektu było zwiekszenie szans młodzieży na rynku pracy poprzez wdrażanie procesu aktywizacji zawodowej (w tym doradztwo i poradnictwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, szkolenia i praktyki zawodowe,  wdrażanie IPD mających na celu zwiekszenie aktywnooci zawodowej oraz określenie potrzeb beneficjentów). W projekcie brało udział 200 osób, które uczestniczły w nastepujących szkoleniach:

 1. Profesjonalny sprzedawca - 2 grupy po 20 osób
 2. Pracownik działu kadr - 1 grupa- 20 osób
 3. Pracownik robót budowlanych - 2 grupy po 20 osób
 4. ABC przedsiebiorczooci - 2 grupy po 20 osób
 5. Spawacz -1 grupa - 20 osób
 6. Ksiegowooa komputerowa - 1 grupa - 20 osób
 7. Fundusze Unijne - 1 grupa- 20 osób.

Zakładana efektywność - 40 %

Efektywnooa badana bezpoorednio po zakonczeniu projektu - 22%

 

II. Femina - Wspieranie kobiet na rynku pracy

Projekt realizowany w ramach działania 1.6 SPO RZL (w partnerstwie z Akademią Przedsiebiorczooci Sp. z o.o.), wartość 536 473,00 zł, okres realizacji 01.09.2005 - 31.08.2006 r.

Celem projektu była aktywizacja i wyrównanie szans kobiet na lokalnym rynku pracy. W projekcie brało udział 60 kobiet, które uczestniczyły w nastepujących szkoleniach:

 1. Profesjonalny Sprzedawca
 2. Hotelarstwo i Turystyka
 3. Opiekunka Społeczna i Dziecięca
 4. Fundusze UE - zarządzanie projektami

 

III. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczości na terenach wiejskich powiatu starachowickiego

Projekt realizowany w ramach działania 2.5 ZPORR, wartooa 399 294,00 zł, okres realizacji  01.07.2005 r. - 31.12.2006 r.

Celem projektu jest aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiebiorstw oraz zapewnienie nowopowstałym pomocy w dostepie do usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. Cele szczegółowe:

 1. Aktywizacja zawodowa poprzez doradztwo i szkolenia.
 2. Usługi doradcze z zakresu ksiegowości, sprawozdawczości, prawa, marketingu.
 3. Pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowania zewnetrznego - kredyty, pożyczki, dotacje.
 4. Likwidacja barier i zwiekszenie dostepnooci do narzedzi wspierających przedsiebiorczość - dofinansowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, kosztów dojazdu, dotacji inwestycyjnej.

Projekt adresowany do 40 osób zamierzających uruchomia własną działalnooa gospodarczą.

Zakładana efektywność - 25 %

Podczas realizacji projektu jest przeprowadzane specjalistyczne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 147 godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ciągu 21 dni.

Uczestniczy grupa składająca się z 20 osób.

Uczestnicy szkolenia zostali zakwalifikowani przez Komisje Kwalifikacyjną biorącą za podstawe kwalifikacji ich zdolność  do podjecia działalności gospodarczej.

Szkolenie podzielone jest na 3 etapy:

Mobilizująco motywacyjny (2 dni) - obejmujący zagadnienia związane z funkcjonowaniem  przedsiebiorczości na terenach wiejskich poparte konkretnymi przykładami realizowanych przedsiewzięć - (1 dzien szkolenie wyjazdowe).

"ABC" przedsiebiorczości (14 dni) - podczas którego uczestnicy są zapoznawani z zasadami rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Rozwój firmy (5 dni) - obejmujący aspekty związane ze zwiekszaniem potencjału rynkowego i finansowego funkcjonującego przedsiebiorstwa.

PLAN NAUCZANIA

Tematyka etapu I:
 1. Wyjazd studyjny do przedsiebiorców działających z powodzeniem na terenach wiejskich ("dobry przykład") - 1 dzien.
 2. Omówienie wyjazdu studyjnego analiza  przedsiewziea gospodarczych, przykłady z kraju i zagranicy okreolanie celów i sposobów i warunków realizacji przedsiewziea, analiza SWOT - 1 dzien.

Celem jest zmotywowanie uczestników do podjecia kroków zmierzających do podjecia inicjatywy przedsiebiorczej, oraz wyzwolenie świadomej chęci uczestnictwa w projekcie.

Tematyka etapu II:
 1. Elementy przedsiebiorczooci: zakładanie własnego biznesu, pomysły na działalność, biznes plan, procedury rejestracyjne, podstawy prawne, wymogi - 4 dni.
 2. Instytucje około biznesowe, pozyskiwanie wsparcia finansowego - 3 dni.
 3. Rozliczenia z Urzedem Skarbowym i ZUS - 4 dni.
 4. Ksiegowooa w małej firmie - 3 dni.

 

Tematyka etapu III:

 1. Marketing i badania marketingowe - 2 dni.
 2. Controlling" - rentowność, kalkulacja cen, budżetowanie, płynność finansowa, inwestowanie, rozliczenia świadczen wewnetrznych, zasady komunikacji w firmie, zarządzanie poprzez cele - 2 dni.
 3. Innowacyjność - myślenie i zarządzanie - 1 dzien.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnie realizowanych projektów i szkoleń udzielane są pod numerem  telefonu 041 274 04 08, a także pod adresami:

http://www.efs.gov.pl

http://www.zporr.gov.pl

http://www.wup.kielce.pl