Projekty realizowane aktualnie

27.04.2021

„OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

Dokumenty dla pracodawców:

Regulamin dla Pracodawców

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

ZAŁ. 2 Do wniosku o refundację

ZAŁ. 3 Do wniosku o refundację

ZAŁ. 4  Oświadczenie do wniosku o refundację

ZAŁ. 5  Oświadczenie o pomocy de minimis

ZAŁ. 6  Oświadczenie pracodawcy

ZAŁ. 14 Deklaracja sprzedawcy przy zakupie rzeczy używanych

26.03.2021

„OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

Projekt  partnerski  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ” realizowany jest w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 .

Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej  29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0041/20-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Projekt „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowych oraz zwiększenie kwalifikacji/kompetencji  (umiejętności) adekwatnych do potrzeb rynku pracy w okresie 25 m-cy przez 63 os.(33K i30 M) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, poszukujące pracy, pozostające  bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza  osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku powyżej 29 r.ż. i w efekcie podjęciem zatrudnienia  przez min 55 Uczestników projektu oraz u 4 osób zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez szkolenia /kursy , zamieszkujących teren woj. świętokrzyskiego.


Adres:  Biuro Projektu – Starachowice ul. Zgodna 2,  tel.41274-04-08,  603502251

Okres realizacji projektu: 08.03.2021 r. – 31.03.2023r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 832 593,56 zł w tym:
– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 557 704,53 zł
– środki krajowe: 36 623,03 zł
–  wkład prywatny  238 266,00zł

REKRUTACJA – nabór do projektu 63 os.(33K i 30M) od 1.04.2021r i sukcesywnie w miarę napływu ankiet rekrutacyjnych osób chętnych do udziału w projekcie i do momentu wyczerpania miejsc, środków finansowych.

– Udostępnienie dokumentów strona www.rig.org.pl oraz  Biuro Projektu – Starachowice ul. Zgodna 2 – od 01.04.2021r

 

I. GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do: 63 osób (33 Kobiet i 30 Mężczyzn) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, poszukujące pracy, pozostające  bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego  (które w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończyły 30 r.ż.)  i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

 1. Kobiety
 2. Osoby 50+
 3. Osoby z  niepełnosprawnościami,
 4. Osoby długotrwale bezrobotne,
 5. Osoby z niskimi kwalifikacjami (max wykształcenie średnie)
 6. Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. wskutek pandemii COVID-19

Kobiety i mężczyźni  biorący udział w projekcie muszą znajdować się w szczególnie trudnej sytuacji , tzn. należeć do przynajmniej jednej z powyższych kategorii.

II. DZIAŁANIA W PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW

 1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 2 godz./osobę
  – dla wszystkich uczestników – obligatoryjne;
 1. SZKOLENIE/KURS ZAWODOWY
  SZKOLENIE/KURS  dla  4 osób (2K i 2M), (wskazane wg IPD, zgodnie z Barometrem Zawodów np.: spawacz, sprzedawca, magazynier, operator wózka widłowego itp.)
  – Zapewniamy stypendium szkoleniowe.
 1. STAŻE ZAWODOWE dla 17 osób (wskazanie wg IPD)
  – staż  6 m-cy, po zakończeniu stażu zatrudnienie  min.  3 m-ce,
  – zwrot kosztów dojazdu na staż,
  – stypendium stażowe,
 1. REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – dla 42 Uczestników zostaną zrefundowane koszty stanowiska pracy u pracodawców  z woj. świętokrzyskiego ( 42 stanowiska pracy ) w kwocie  do 30 140,00 zł netto ( z czego –do  24 467 zł refundacja + min. 5673,00zł wkład własny wnoszony przez pracodawcę)  na jedno stanowisko ,
  -42 osoby  zatrudnione zostaną na wyposażone lub doposażone miejsca pracy (przez okres minimum 24 miesięcy)
  – Refundacja obejmuje pomoc de minimis.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu OD DIAGNOZY PO AKTYWIAZCJĘ 

ZAŁ 1 ANKIETA REKRUTACYJNA

ZAŁ 2 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

ZAŁ 3 Oświadczenie o utracie zatrudnienia na skutek COVID19

ZAŁ 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 832 593,56zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 594 327,56zł

 

 

18.02.2020

W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”  trwa nabór chętnych na SZKOLENIA

– np. uprawnienia na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD (zgodnie z Barometrem zawodów 2019)

Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażone lub wyposażone miejsce pracy

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
 • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
 • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
 • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF

Starachowice 12.02.2020

Dokumenty do rozliczenia refundacji

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 1) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO  Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 2) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO Pobierz PDF | Pobierz DOC

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 3) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 11 Oświadczenie dotrzymania warunków umowy Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 12 Oświadczenie o niezakupieniu środków trwałych rzeczy od osób bliskich Pobierz PDF

Starachowice 16.01.2020

Dokumenty dotyczące projektu „DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA”

ZAŁĄCZNIKI  DO UMOWY:

ZAŁĄCZNIK NR 7: OŚWIADCZENIE  PORĘCZYCIELA O ŹRÓDŁACH I UZYSKIWANYCH DOCHODACH; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 8 :OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 15: OŚWIADCZENIE DO UMOWY; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 14:DEKLARACJA SPRZEDAWCY PRZY ZAKUPIE RZECZY UŻYWANYCH  Pobierz PDF

09.01.2020

REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY-aktualizacja

Regulamin.pdf

Regulamin Stażu.pdf

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (staż pracodawca).pdf

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  zamieszcza do pobrania  Regulamin projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” dla pracodawców  na refundację  wyposażenia lub doposażenia  miejsca pracy-  AKTUALIZACJA  grudzień 2019.
Powodem jest  wybór zabezpieczenia refundacji.

Regulamin.pdf

06.12.2019

1) Z dniem 06.12.2019 zamykamy rekrutację chętnych na STAŻ w ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”
2) W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” trwa nabór chętnych na SZKOLENIA
–  np. uprawnienia  na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD
3) Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy.

 

30.10.2019

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu dotyczącego rekrutacji do projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA ” przedłuża się termin składania Ankiet Rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  31.11.2019 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 31.11.2019 r. zakończenia przyjmowania Ankiet Rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników.

08.10.2019

Informacja dla Pracodawców dotycząca projektu DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Pośredniczącej, informujemy, iż z uwagi na przejrzystość i bezstronność w realizacji projektu nie rekomendujemy zatrudniania osób spokrewnionych z pracodawcą ubiegającym się o wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy.

19.09.2019

DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
 • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
 • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
 • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF
Wstępna deklaracja pracodawcy do udziału w projekcie DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA Pobierz PDF

Pracodawcy zainteresowani refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy proszeni są o wypełnienie wstępnej deklaracji i odesłanie lub złożenie bezpośrednio w biurze projektowym ul. Zgodna 2 w Starachowicach

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PROJEKTU „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA – PRACA”

dla pracodawców na refundację wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy

Pobierz

 

Załączniki do regulaminu:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANEJ REFUNDACJI

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA ZAWODOWE JAKIE BĘDĄ WYKONYWANE NA WNIOSKOWANYM STANOWISKU PRACY

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE (dotyczy pracodawców)

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ POMOCY DE MINIMIS

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Pobierz
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Pobierz