DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „Aktywni w biznesie” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie – DRUKOWANYMI LITERAMI) wraz z wymaganymi załącznikami,
WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU              PDF

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu rekrutacji – FORMULARZ REKRUTACYJNY      PDF       DOC     ODT 

  Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE     PDF

  Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego   OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE    PDF

  Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego OŚWIADCZENIE O UTRACIE ZATRUDNIENIA PO 1 MARCA 2020 R.WSKUTEK PANDEMII COVID -19   PDF

  Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU REEMIGRANTA       PDF

  Zał. nr 5 do Formularza rekrutacyjnego DEFINICJE UŻYWANE W PROJEKCIE      PDF

  Zał. nr 6 do Formularza rekrutacyjnego – OŚWIADCZENIE o ubieganiu / nie ubieganiu* się o środki na rozpoczęcie własnej działalności w innych podmiotach      PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Reg. rekrutacji  KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO     PDF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Reg. rekrutacji  KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO    PDF

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Reg. rekrutacji FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH     PDF

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Reg. rekrutacji KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI KANDYDATA     PDF

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Reg. rekrutacji OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCH    PDF

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH       PDF

UMOWY O WSPARCIE SZKOLENIOWE                                           PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Reg. przyznawania środków finansowych BIZNESPLAN         PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Reg. przyznawania środków finansowych STANDARDY OCENY BIZNESPLANÓW    PDF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Reg. przyznawania środków finansowych KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU    PDF

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Reg. przyznawania środków finansowych KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU    PDF

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Reg. przyznawania środków finansowych WNIOSEK WSPARCIE POMOSTOWE    PDF

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Reg. przyznawania środków finansowych KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO   PDF

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Reg. przyznawania środków finansowych KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO   PDF

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Reg. przyznawania środków finansowych UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO   PDF

ZAŁĄCZNIK NR 9 do Reg. przyznawania środków finansowych UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO   PDF