Projekty realizowane aktualnie

27.06.2022

AKTYWNI W BIZNESIE

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach informuje, że Uczestnicy projektu II EDYCJA – LISTA OSTATECZNA mogą składać wnioski o wsparcie pomostowe wraz z załącznikami (wg. regulaminu) do dnia 05.07.2022r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1 do wniosku o WP-os.o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 Zestawienie planowanych wydatków      PDF      DOCx

Załącznik nr 4 oświadczenie osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

06.05.2022

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE
utworzone po spotkaniu z doradcą zawodowym – projekt „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”

Poniżej opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone osoby zakwalifikowane i stanowiące listę rezerwową do udziału w projekcie „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”.
Ostatecznego wyboru Uczestników/Uczestniczek projektu dokonano na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów premiujących przez kandydata/tkę.
Uczestnicy/Uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie – zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu podpisania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej oraz terminów i harmonogramów szkoleń.

 

KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

 

25.03.2022

LISTA   RANKINGOWA  KANDYDATÓW   DO PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE” I EDYCJA   25.03.2022

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

 

23.03.2022

AKTUALIZACJA

OSTATECZNA lista MĘŻCZYZN zakwalifikowanych do 3 Etapu rekrutacji 031-IE-
aktualizacja

MĘŻCZYŹNI

23.03.2022

Poniżej publikujemy ostateczne listy KOBIET i MĘŻCZYZN I EDYCJA projektu “AKTYWNI W BIZNESIE” po ocenie merytorycznej.

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

 

15.03.2022

Poniżej publikujemy wstępne listy KOBIET i MĘŻCZYZN I EDYCJA projektu “AKTYWNI W BIZNESIE” po ocenie merytorycznej.

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

 

11.03.2022

Lista kandydatów do projektu AKTYWNI W BIZNESIE po ocenie formalnej

LISTA

09.03.2022

 

Rekrutacja do projektu “PIERWSZA FIRMA-dotacje dla młodych”  od 21.03.2022 do 07.04.2022 (z możliwością skrócenia tego okresu jeśli wpłynie wystarczająca ilość wniosków.)

Dokumentacja dostępna pod linkiem:

 

DOKUMENTACJA

 

07.03.2022

Nabór do projektu “PIERWSZA FIRMA-dotacje dla młodych”  od 21.03.2022

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

07.03.2022

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z  Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt

 

Pierwsza  Firma  – dotacje dla osób młodych ” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

w partnerstwie Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

 

CELEM GŁÓWNYM   PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29K,14M) w wieku 18-29lat,

biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób zaliczanych do kategorii NEET,

z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne,

osoby niskowykwalifikowane z obszaru województwa  świętokrzyskiego.

Z 60 kandydatów (40K,20M) zakwalifikowanych będzie 48 os. (32K,16M), które na bazie diagnozy skorzystają ze wsparcia szkoleniowego w zakresie zakładania działalności  gospodarczej.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER: zwiększenie zatrudnienia i jego utrzymania przez 43  osoby do 29 r.ż.

Wskaźniki rezultatu

– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu –  48 OSÓB  (32K  16M)

– Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 43 osoby (29K, 14M )

 

Okres realizacji projektu: od: 2022-02-01 do: 2023-06-30

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 080 016,40 zł w tym:

 

wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 2 059 016,40 zł

wkład własny 21 000 zł

 

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE

 1. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW I DIAGNOZA SZKOLENIOWA, OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
  (Okres realizacji: 03.2022r.)
 • INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego, określenie potrzeb szkoleniowych oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 60  Kandydatek /Kandydatów.

 1. SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  (Okres realizacji: 03-04.2022)
 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie dla 3 grup.
  MODUŁ I – WYKŁAD: przepisy prawne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, reklama, źródła finansowania, negocjacje, obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  MODUŁ II – WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan przedsięwzięcia, marketing, potencjał wnioskodawcy, efektywność ekonomiczna).
  MODUŁ III – WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU.
  Zadanie przewidziane dla 48 Uczestników/Uczestniczek projektu (32K i 16M)
 1. OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH, WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  (Okres realizacji: 04.2022 – 01.2023)
 • SPOTKANIA Z EKSPERTAMI DOTACYJNYMI analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek 48 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, w wymiarze 2 godziny na osobę
 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (05.2022) dla 43 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa). Uruchomienie działalności gospodarczej CZERWIEC 2022 r. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 12 miesięcy.
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości max. 2 600,00 zł netto/firmę, dla 43 firm przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, WSPARCIE POMOSTOWE wypłacane w okresie
 • czerwiec  2022 r. – listopad 2022

 

GRUPY DOCELOWE

Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat

z województwa świętokrzyskiego

(osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego),

w szczególności osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,

 • osoby z kategorii NEET ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

zamierzające  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

 z wyłączeniem osób, które:

− posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

− zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

− zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

− zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

– należą  do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 (kryt. dostępu nr 1).

 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);;
 • osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
 • osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
 • – związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
 • – związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.

 • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 • osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
 • osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;
 • osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych.
 1. W projekcie nie mogą również uczestniczyć osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
 1. Ze wsparcia nie mogą skorzystać również osoby, w przypadku których zachodzą jakiekolwiek przesłanki dotyczące konfliktu interesów wynikające z Artykułu 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

 

SEKTORY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:

 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
 • – wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
 • – udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. znajduje się załączniku nr 6 do Regulaminu rekrutacji.

 

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

Projekt realizowany wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa.

Działalność gospodarcza uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.

BIURO PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
tel. 41 275 19 05

oraz punkt rekrutacyjny

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

www.mapadotacji.gov.pl

Rozpoczęcie rekrutacji: 21 marca  2022
Dokumentacja dostępna w zakładce Dokumenty rekrutacyjne

07.03.2022

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór do projektu „AKTYWNI W BIZNESIE”

 II EDYCJA  od 14.03.2022- 31.03.2022

15.02.2022

„AKTYWNI W BIZNESIE”- trwa nabór I EDYCJA – 15.02.2022r – 04.03.2022r

04.02.2022

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROGRAMU “AKTYWNI W BIZNESIE”  DOSTĘPNE SA POD LINKIEM:

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

27.04.2021

„OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

Dokumenty dla pracodawców:

Regulamin dla Pracodawców

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

ZAŁ. 2 Do wniosku o refundację

ZAŁ. 3 Do wniosku o refundację

ZAŁ. 4  Oświadczenie do wniosku o refundację

ZAŁ. 5  Oświadczenie o pomocy de minimis

ZAŁ. 6  Oświadczenie pracodawcy

ZAŁ. 14 Deklaracja sprzedawcy przy zakupie rzeczy używanych

26.03.2021

„OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

Projekt  partnerski  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ” realizowany jest w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 .

Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej  29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0041/20-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Projekt „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowych oraz zwiększenie kwalifikacji/kompetencji  (umiejętności) adekwatnych do potrzeb rynku pracy w okresie 25 m-cy przez 63 os.(33K i30 M) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, poszukujące pracy, pozostające  bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza  osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku powyżej 29 r.ż. i w efekcie podjęciem zatrudnienia  przez min 55 Uczestników projektu oraz u 4 osób zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez szkolenia /kursy , zamieszkujących teren woj. świętokrzyskiego.


Adres:  Biuro Projektu – Starachowice ul. Zgodna 2,  tel.41274-04-08,  603502251

Okres realizacji projektu: 08.03.2021 r. – 31.03.2023r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 832 593,56 zł w tym:
– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 557 704,53 zł
– środki krajowe: 36 623,03 zł
–  wkład prywatny  238 266,00zł

REKRUTACJA – nabór do projektu 63 os.(33K i 30M) od 1.04.2021r i sukcesywnie w miarę napływu ankiet rekrutacyjnych osób chętnych do udziału w projekcie i do momentu wyczerpania miejsc, środków finansowych.

– Udostępnienie dokumentów strona www.rig.org.pl oraz  Biuro Projektu – Starachowice ul. Zgodna 2 – od 01.04.2021r

 

I. GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do: 63 osób (33 Kobiet i 30 Mężczyzn) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne, poszukujące pracy, pozostające  bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego  (które w dniu rozpoczęcia udziału w proj. ukończyły 30 r.ż.)  i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

 1. Kobiety
 2. Osoby 50+
 3. Osoby z  niepełnosprawnościami,
 4. Osoby długotrwale bezrobotne,
 5. Osoby z niskimi kwalifikacjami (max wykształcenie średnie)
 6. Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. wskutek pandemii COVID-19

Kobiety i mężczyźni  biorący udział w projekcie muszą znajdować się w szczególnie trudnej sytuacji , tzn. należeć do przynajmniej jednej z powyższych kategorii.

II. DZIAŁANIA W PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW

 1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 2 godz./osobę
  – dla wszystkich uczestników – obligatoryjne;
 1. SZKOLENIE/KURS ZAWODOWY
  SZKOLENIE/KURS  dla  4 osób (2K i 2M), (wskazane wg IPD, zgodnie z Barometrem Zawodów np.: spawacz, sprzedawca, magazynier, operator wózka widłowego itp.)
  – Zapewniamy stypendium szkoleniowe.
 1. STAŻE ZAWODOWE dla 17 osób (wskazanie wg IPD)
  – staż  6 m-cy, po zakończeniu stażu zatrudnienie  min.  3 m-ce,
  – zwrot kosztów dojazdu na staż,
  – stypendium stażowe,
 1. REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – dla 42 Uczestników zostaną zrefundowane koszty stanowiska pracy u pracodawców  z woj. świętokrzyskiego ( 42 stanowiska pracy ) w kwocie  do 30 140,00 zł netto ( z czego –do  24 467 zł refundacja + min. 5673,00zł wkład własny wnoszony przez pracodawcę)  na jedno stanowisko ,
  -42 osoby  zatrudnione zostaną na wyposażone lub doposażone miejsca pracy (przez okres minimum 24 miesięcy)
  – Refundacja obejmuje pomoc de minimis.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu OD DIAGNOZY PO AKTYWIAZCJĘ 

ZAŁ 1 ANKIETA REKRUTACYJNA

ZAŁ 2 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

ZAŁ 3 Oświadczenie o utracie zatrudnienia na skutek COVID19

ZAŁ 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 832 593,56zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 594 327,56zł

 

 

18.02.2020

W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”  trwa nabór chętnych na SZKOLENIA

– np. uprawnienia na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD (zgodnie z Barometrem zawodów 2019)

Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażone lub wyposażone miejsce pracy

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
 • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
 • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
 • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF

Starachowice 12.02.2020

Dokumenty do rozliczenia refundacji

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 1) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO  Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 2) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO Pobierz PDF | Pobierz DOC

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 3) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 11 Oświadczenie dotrzymania warunków umowy Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 12 Oświadczenie o niezakupieniu środków trwałych rzeczy od osób bliskich Pobierz PDF

Starachowice 16.01.2020

Dokumenty dotyczące projektu „DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA”

ZAŁĄCZNIKI  DO UMOWY:

ZAŁĄCZNIK NR 7: OŚWIADCZENIE  PORĘCZYCIELA O ŹRÓDŁACH I UZYSKIWANYCH DOCHODACH; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 8 :OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 15: OŚWIADCZENIE DO UMOWY; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 14:DEKLARACJA SPRZEDAWCY PRZY ZAKUPIE RZECZY UŻYWANYCH  Pobierz PDF

09.01.2020

REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY-aktualizacja

Regulamin.pdf

Regulamin Stażu.pdf

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (staż pracodawca).pdf

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  zamieszcza do pobrania  Regulamin projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” dla pracodawców  na refundację  wyposażenia lub doposażenia  miejsca pracy-  AKTUALIZACJA  grudzień 2019.
Powodem jest  wybór zabezpieczenia refundacji.

Regulamin.pdf

06.12.2019

1) Z dniem 06.12.2019 zamykamy rekrutację chętnych na STAŻ w ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”
2) W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” trwa nabór chętnych na SZKOLENIA
–  np. uprawnienia  na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD
3) Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy.

 

30.10.2019

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu dotyczącego rekrutacji do projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA ” przedłuża się termin składania Ankiet Rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  31.11.2019 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 31.11.2019 r. zakończenia przyjmowania Ankiet Rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników.

08.10.2019

Informacja dla Pracodawców dotycząca projektu DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Pośredniczącej, informujemy, iż z uwagi na przejrzystość i bezstronność w realizacji projektu nie rekomendujemy zatrudniania osób spokrewnionych z pracodawcą ubiegającym się o wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy.

19.09.2019

DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
 • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
 • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
 • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF
Wstępna deklaracja pracodawcy do udziału w projekcie DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA Pobierz PDF

Pracodawcy zainteresowani refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy proszeni są o wypełnienie wstępnej deklaracji i odesłanie lub złożenie bezpośrednio w biurze projektowym ul. Zgodna 2 w Starachowicach

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PROJEKTU „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA – PRACA”

dla pracodawców na refundację wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy

Pobierz

 

Załączniki do regulaminu:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANEJ REFUNDACJI

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA ZAWODOWE JAKIE BĘDĄ WYKONYWANE NA WNIOSKOWANYM STANOWISKU PRACY

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE (dotyczy pracodawców)

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ POMOCY DE MINIMIS

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Pobierz
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Pobierz