AKTUALNOŚCI

02.10.2023

Dokumenty dotyczące  REFUNDACJI  WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY w ramach projektu „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

 

Dokumenty do pobrania:

Ankieta rekrutacyjna

21.09.2023

UWAGA PRZEDŁUŻONY NABÓR DO PROJEKTU „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

tj. refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla osób niepracujących 30+

Kwota refundacji zwiększona do 32 608,78 zł

Wkład własny : 7496,47
Zapraszamy do udziału w projekcie.
Szczegóły Tel. 603 502 251

08.08.2023

Trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy w ramach projektu „ OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”

Informujemy, że trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Kwota refundacji wynosi 24 467,00 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie minimum 5673,00 PLN netto. Działanie kierowane do sektora MŚP z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Osoby zatrudnione w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy powinny spełniać następujące warunki:
– ukończony 30 r.ż.,
– zamieszkiwać na terenie województwa świętokrzyskiego
– pozostawać bez zatrudnienia
oraz spełniać jeden z poniższych warunków:
– kobieta,
– osoba po 50 roku życia,
– niepełnosprawość,
– osoba długotrwale bezrobotna,
– niskowykwalifikowana,

– bierna  zawodowo
– osoba sprawująca opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

– osoby , które utraciły zatrudnienie  wskutek pandemii COVID-19

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu : 603502251

lub e-mail: sekretariat-sipstar@o2.pl, biuro projektu :Starachowice ul. Zgodna2 pok. 15

06.12.2022

UWAGA AKTUALIZACJA

Dokumenty dot.  projektu OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ

Regulamin dla pacodawców aktualizacja.pdf

15.11.2022

Dokumenty dot.  projektu OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ:

Dokumenty do pobrania:

Ankieta rekrutacyjna

 

29.09.2022

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  informuje : że  ramach projektu „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”  organizuje wsparcie :

 –  dla osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, zam. powiat starachowicki – STAŻ -6 m-cy

-REFUNDACJA doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Szczegóły : biuro projektu Starachowice ul. Zgodna 2, pok. 15

tel. 603 502 251

 

27.06.2022

AKTYWNI W BIZNESIE 

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach informuje, że Uczestnicy projektu II EDYCJA – LISTA OSTATECZNA mogą składać wnioski o wsparcie pomostowe wraz z załącznikami (wg. regulaminu) do dnia 05.07.2022r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1 do wniosku o WP-os.o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 Zestawienie planowanych wydatków PDF     DOCx

Załącznik nr 4 oświadczenie osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

24.06.2022

UWAGA !

29.06.2022. o godz 11 00 w Starachowicach przy ul Zgodnej 2, Odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób, biorących udział w projekcie „AKTYWNI W BIZNESIE” II EDYCJA, których biznesplany są rekomendowane do otrzymania dotacji wg ostatecznej listy.

 

24.06.2022

OSTATECZNE LISTY BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA – projekt „AKTYWNI W BIZNESIEII EDYCJA

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

 

 

21.06.2022

“AKTYWNI W BIZNESIE” II EDYCJA. LISTY BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

 

 

20.06.2022

OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – projekt „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach w ramach projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”. Utworzono ostateczne Listy rankingowe biznesplanów po złożonych odwołaniach odrębne dla Kobiet i Mężczyzn. Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych…”  od przeprowadzonej przez Komisję oceny nie przysługują środki odwoławcze.

Wszystkim osobom, które otrzymały wsparcie finansowe gratulujemy i życzymy sukcesów biznesowych.

 

14.06.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMNOSTOWE  W RAMACH PROJEKTU „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”

 

10.06.2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – projekt „Pierwsza firma –  dotacje dla osob

Informujemy, iż zakończyły się prace Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez Regionalna Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości w ramach projektu „Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych.”

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ujętymi w § 5 pkt 11 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, Uczestnicy projektu, których Biznesplany otrzymały minimalną liczbę punktów, a dla których ocena nie jest wiążąca (nie zostały rekomendowane do dofinansowania) mają prawo do złożenia odwołania zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

Pisemne odwołanie można złożyć w biurze projektu Regionalnej Izby Gospodarczej w Starachowicach: ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice, pok.6 lub biurze partnera projektu Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o: ul Targowa 18/5, 25-520 Kielce lub poprzez e-mail pierwszafirma@ap.org.pl do dnia 15.06.2022 r. do godziny 14:00. Po tym terminie odwołania nie będą przyjmowane.

 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań zostaną opublikowane ostateczne listy odrębne dla kobiet i mężczyzn zawierające ocenę biznesplanów, które dotychczas nie zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

10.06.2022

Zmiana „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” w projekcie „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”

W związku z dokonanymi zmianami w projekcie „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” wprowadziliśmy zmiany w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Zmiana dotyczy par 5 pkt 21 oraz 22 w których zaktualizowano ilość kobiet i mężczyzn, które otrzymają wsparcie oraz ilość biznesplanów.

Regulamin jest dostępny poniżej:

 

REGULAMIN

 

23.05.2022

20.05.2022

UWAGA !

27.05.2022. o godz 10 00 w Starachowicach przy ul Zgodnej 2, Odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób, biorących udział w projekcie „AKTYWNI W BIZNESIE”, których biznesplany są rekomendowane do otrzymania dotacji wg ostatecznej listy.

20.05.2022

OSTATECZNA OCENA BIZNESPLANÓW I EDYCJA

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA – KOBIETY I MĘŻCZYŹNI-

PO ODWOŁANIU

 

KOBIETY

 

18.05.2022

AKTUALIZACJA

OSTATECZNA LISTA KOBIET I MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU –
„AKTYWNI W BIZNESIE”
II EDYCJA- aktualizacja

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

 

16.05.2022

OSTATECZNE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU AKTYWNI W BIZNESIE “- II
EDYCJA

 

KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

 

11.05.2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE”- I EDYCJA

 

KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

 

09.05.2022

Osoby zakwalifikowane do projektu PIERWSZA FIRMA zapraszamy na

czterodniowe szkolenie „Zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej”,

które  rozpoczniemy 12 maja 2022 r. w Starachowicach ( Grupa 1 – 15 osób  i Grupa 2 – 15 osób  )  oraz 18 maja 2022r. w Kielcach ( Grupa 3 – 18 osób ).

Szczegółowe  harmonogramy szkolenia  dla każdej z 3 grup do pobrania poniżej.

GRUPA 1 Starachowice
GRUPA 2 Starachowice
GRUPA 3 Kielce

 

09.05.2022

WSTĘPNE WYNIKI  OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – NABÓR DODATKOWY- “AKTYWNI
W BIZNESIE”

 

KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

 

06.05.2022

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE
utworzone po spotkaniu z doradcą zawodowym – projekt „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”

Poniżej opublikowane zostały OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kobiety oraz OSTATECZNE Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Mężczyzn, na których zostały umieszczone osoby zakwalifikowane i stanowiące listę rezerwową do udziału w projekcie „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”.
Ostatecznego wyboru Uczestników/Uczestniczek projektu dokonano na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów premiujących przez kandydata/tkę.
Uczestnicy/Uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie – zostaną poinformowani/e o terminie i miejscu podpisania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej oraz terminów i harmonogramów szkoleń.

 

KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

 

25.04.2022

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  na podstawie §7 pkt.3 Regulaminu Rekrutacji ogłasza dodatkowy nabór  dokumentów  do II EDYCJI Projektu AKTYWNI W BIZNESIE

od dnia 25.04.2022 do dnia 05.05.2022 godz. 16.

Do udziału  w projekcie zapraszamy  osoby po 30 roku życia pozostający bez pracy zgodnie z regulaminem rekrutacji, w szczególności:

– KOBIETY,

– REEMIGRANCI

 

22.04.2022

„Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” 

WSTĘPNA LISTA KOBIET zakwalifikowanych do 3 Etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym.

KOBIETY

 

WSTĘPNA LISTA MĘŻCZYZN zakwalifikowanych do 3 Etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym.

MĘŻCZYŹNI

 

19.04.2022

AKTYWNI W BIZNESIE

OSTATECZNA LISTA MĘŻCZYZN II EDYCJA

zakwalifikowanych do  3 Etapu  rekrutacji 

MĘŻCZYŹNI

OSTATECZNA LISTA KOBIET II EDYCJA

zakwalifikowanych do  3 Etapu  rekrutacji 

 

KOBIETY

 

15.04.2022

Zakończenie naboru do projektu “Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych”

Z dniem 14.04.2022 r. został zakończony nabór do projektu. Wszystkie osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne otrzymają w najbliższych dniach informacje o ocenie formalnej i merytorycznej formularzy na wskazane adresy mailowe.

13.04.2022

WSTĘPNA LISTA MĘŻCZYZN II EDYCJA

zakwalifikowanych do  3 Etapu  rekrutacji – rozmowa z Doradcą Zawodowym

MĘŻCZYŹNI

WSTĘPNA LISTA KOBIET II EDYCJA

zakwalifikowanych do  3 Etapu  rekrutacji – rozmowa z Doradcą Zawodowym

 

KOBIETY

 

Na podstawie §7 pkt 3 Regulaminu Rekrutacji wydłużamy termin składania dokumentów rekrutacyjnych do dnia 14 kwietnia 2022 r (czwartek) do godz. 16.00. Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony (w tym skrócony).

Szczegółowe informacje na stronie www.rig.org.pl oraz w zakładce https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/

23.03.2022

AKTUALIZACJA

OSTATECZNA lista MĘŻCZYZN zakwalifikowanych do 3 Etapu rekrutacji 031-IE-
aktualizacja

MĘŻCZYŹNI

23.03.2022

Poniżej publikujemy ostateczne listy KOBIET i MĘŻCZYZN I EDYCJA projektu “AKTYWNI W BIZNESIE” po ocenie merytorycznej.

KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

 

16.03.2022

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”

Informujemy, iż w dniu 21 marca 2022 roku rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu  „PIERWSZA FIRMA – dotacje dla osób młodych.”

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu

„PIERWSZA FIRMA – DOTACJE DLA OSÓB MŁODYCH”

w Starachowicach ul. Zgodna 2, pokój nr 6  27-200 Starachowice, w  godzinach 8:00 -16:00

 

w Biurze Partnera : Akademii Przedsiębiorczości w Kielcach

 1. Targowa 18, parter, pokój nr 5, 25-200 Kielce.

Dokumenty przyjmowane są  w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–15.30.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane

w okresie: 21.03.2022r. – 07.04.2022 r.

 

(Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony (w tym skrócony) zgodnie z zasadami opisanymi

w § 7 niniejszego Regulaminu.)

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji nie ma konieczności składania dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mogą one zostać przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firm kurierskich proszę przesyłać na adres Biura Projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” ul. Zgodna 2,

pokój nr 6, 27-200 Starachowice.

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zobowiązana do podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozpowszechniania się COVID-19.

16.03.2022

Zmiana dokumentów do Projektu „ Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych”.

Z dniem 15.03.2022r. dokonano zmiany zapisów w Regulaminie rekrutacji oraz w Formularzu rekrutacyjnym  do Projektu „ Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „ Pierwsza firma – dotacje dla osób młodych”. przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Kandydatki/Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (sporządzonego na aktualnie obowiązującym wzorze, w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami WYŁĄCZNIE W WERSJI KOLOROWEJ.

15.03.2022

Poniżej publikujemy wstępne listy KOBIET i MĘŻCZYZN I EDYCJA projektu “AKTYWNI W BIZNESIE” po ocenie merytorycznej.

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

 

11.03.2022

Lista kandydatów do projektu AKTYWNI W BIZNESIE po ocenie formalnej

 

LISTA

 

09.03.2022

 

Rekrutacja do projektu “PIERWSZA FIRMA-dotacje dla młodych”  od 21.03.2022 do 07.04.2022 (z możliwością skrócenia tego okresu jeśli wpłynie wystarczająca ilość wniosków.)

Dokumentacja dostępna pod linkiem:

 

DOKUMENTACJA

 

07.03.2022

Nabór do projektu “PIERWSZA FIRMA-dotacje dla młodych”  od 21.03.2022

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

Więcej informacji w dziale

PROJEKTY REALIZOWANE

 

07.03.2022

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór do projektu „AKTYWNI W BIZNESIE”

 II EDYCJA  od 14.03.2022- 31.03.2022

15.02.2022

 

„AKTYWNI W BIZNESIE”- trwa nabór I EDYCJA – 15.02.2022r – 04.03.2022r

04.02.2022

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROGRAMU “AKTYWNI W BIZNESIE”  DOSTĘPNE SA POD LINKIEM:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

26.01.2022

Projekt  Partnerski „AKTYWNI W BIZNESIE” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  https://wupkielce.praca.gov.pl/

 

 

REALIZATOR PROJEKTU PARTNERSKIEGO

 Tytuł projektu:  „AKTYWNI W BIZNESIE”

 Nr umowy: RPSW.10.04.01-26-0031/21

 Nazwa Beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach –Lider Projektu

 Partner Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 41osób otrzymujących dotację (22K i 19M) w dwóch edycjach, powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (orzeczenie)
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres 12 m-cy)
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (wykształcenie max średnie)
 • REEMIGRANCI,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego w okresie 18 miesięcy.

Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

 

WSKAŹNIKI  REZULTATU

 •  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 41;
 • Liczba osób pozostających bez pracy, która nabyła wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;

WSKAŹNIKI  PRODUKTU

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 41 osób, w tym 22K i 19M
 • Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały bezzwrotną dotację – 3 osoby,
 • Liczba reemigrantów, którzy otrzymali bezzwrotną dotację – 3 osoby,
 • Liczba kandydatów, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i dokonano diagnozy szkoleniowej – 64 osoby, w tym 36K i 28M
 • Liczba osób objętych szkoleniami – 60osób, w tym 33K i 27M
 • Liczba osób 50+,które otrzymają wsparcie w ramach projektu – 6 osób
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19- 12 osób

TERMIN  REALIZACJI

03.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

2 027 316,00 zł w tym:

 • Wysokość dofinansowania z EFS: 1 718 876,00 zł
 • środki krajowe: 0,00 zł
 • wkład własny 308 440,00 zł

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE

 1. BADANIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJI I OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
  (Okres realizacji: I EDYCJA:02-03.2022 i II EDYCJA:04-05.2022)
 • INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego, określenie potrzeb szkoleniowych oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla min. 64 osób (36Ki 28M) w  dwóch edycjach (min. 32 osoby /edycję)
 1. SZKOLENIE „ABC-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
  (Okres realizacji: I EDYCJA-03 -04.2022 i II EDYCJA -05-06.2022)
 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ABC-Przedsiębiorczości” grupowe i indywidualne warsztaty szkoleniowe.
  MODUŁ I – grupowe 24 godz.- Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (2×6 godz./gr.)

-Zasady przygotowania i opracowania biznesplanu (2×6 godz./gr.)

MODUŁ II-Indywidualne warsztaty szkoleniowe-6 godz./os: konstruowanie własnego biznesplanu działalności firmy, szacowanie sprzedaży, analiza finansowa itp., praca na formularzu BIZNESPLANU.

 • Zadanie przewidziane w dwóch edycjach  dla 60 osób (33K i 27M)-

I edycja 30osób i II edycja 30osób

 1. WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Okres realizacji: I EDYCJA: 05.2022 , II EDYCJA 08.2022
 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (05.2022) dla 41 przedsiębiorców (I EDYCJA -21 i II EDYCJA 20)  w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa).  Uruchomienie działalności gospodarczej maj 2022 r i sierpień 2022. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 12 miesięcy.

4 WSPARCIE POMOSTOWE-FINANSOWE

 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości max. 1.000,00 zł netto/firmę, dla 41 firm ( w 2 edycjach) przez okres pierwszych 10 miesięcy prowadzenia działalności, WSPARCIE POMOSTOWE wypłacane w okresie

I EDYCJA – MAJ 2022 r. – LUTY 2023 r.

II EDYCJA – SIERPIEŃ 2022r- MAJ 2023r

WKŁAD WŁASNY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

W ramach projektu Uczestniczka /Uczestnik będzie zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości 6.000,00 zł netto na pokrycie  comiesięcznych bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

– comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza przyznanym wsparciem pomostowym w wysokości średnio 600,00 zł netto / miesiąc (łącznie 6.000,00 zł netto).

 

GRUPA  DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 64 osób fizycznych (36K i 28M) zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiegonieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

1)   OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA) i BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (z wykształceniem nie wyższym niż szkoła średnia)

2)   REEMIGRANCI (osoby przebywające za granicą Polski przez min. 6 miesięcy)

Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

DOTACJĘ otrzyma 41 osób, w tym minimum, 3 osoby z niepełnosprawnościami, 3 osoby będące  reemigrantami, 6osób  50+ oraz 12 osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które:

 1. a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);e) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;f) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego ;.g) chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności;h) były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
  – związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
  – związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
 2. i) były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;j) posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;k) posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;l) otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu;m) nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;

Ponadto ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby, w przypadku których zachodzą jakiekolwiek przesłanki dotyczące konfliktu interesów wynikające z Artykułu 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

SEKTORY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:

 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  – wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  – udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

Projekt realizowany wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa.

Działalność gospodarcza uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.

BIURO PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
tel. 41 2740408, 603502251

www.mapadotacji.gov.pl

Rozpoczęcie rekrutacji:  luty 2022

17.01.2022

Projekt AKTYWNI W BIZNESIE z Działania 10.4.1

Dokumentacja projektowa do pobrania będzie na www.rig.org.pl – początek lutego 2022r

Nabór  do projektu –  II POŁOWA  LUTEGO

Zapraszamy

27.04.2021

Informujemy, że Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach posiada jeszcze wolne środki w ramach projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA” na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej.

Można uzyskać do 26 936 zł netto refundacji na 1 miejsce pracy.

Bliższe informacje na stronie w zakładce Projekty Realizowane lub telefonicznie. Zachęcamy do skorzystania.

27.04.2021

W zakładce Projekty Realizowane  zamieściliśmy dokumenty do pobrania dla pracodawców dotyczące programu  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”.

16.04.2021

W zakładce Projekty Realizowane  zamieściliśmy dokumenty do pobrania dotyczące programu  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”.

26.03.2021

Informujemy o starcie nowego programu  „OD  DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ”. Projekt realizowany jest w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej  29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0041/20-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Pobierz Plik z pełną informacją

24.11.2020

Informujemy, że Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach posiada jeszcze wolne środki w ramach projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA” na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej.

Można uzyskać do 26 936 zł netto refundacji na 1 miejsce pracy.

Bliższe informacje na stronie www.rig.org.pl w zakładce Projekty Realizowane lub telefonicznie. Zachęcamy do skorzystania.

02.06.2020

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach informuje, iż trwa (do wyczerpania środków) nabór do projektu: „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA –PRACA” dla osób długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia.

Oferujemy wsparcie:

1) Indywidualne szkolenia np. operator wózka widłowego, spawacz, sprzedawca, magazynier (wg Barometru zawodów deficytowych 2019 i określenia IPD);

2) Staż – 6 m-cy ( stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż )

3) Refundacja doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla osób po 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych w kwocie 29600,00 z czego 2664,00 – wkład własny pracodawcy ( do wyczerpania środków)

Petycja

Przedsiębiorcy z regionu protestują przeciwko przejęciu przez Urząd Miasta
Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw. Możesz poprzeć petycję wpisując
nazwę firmy, numer NIP i telefon kontaktowy w odpowiednie miejsce

LINK

DO PETYCJI

18.02.2020

W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”  trwa nabór chętnych na SZKOLENIA

– np. uprawnienia na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD (zgodnie z Barometrem zawodów 2019)

Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażone lub wyposażone miejsce pracy

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
 • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
 • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
 • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF

06.12.2019

1) Z dniem 06.12.2019 zamykamy rekrutację chętnych na STAŻ w ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”
2) W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” trwa nabór chętnych na SZKOLENIA
–  np. uprawnienia  na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD
3) Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy.

30.10.2019

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu dotyczącego rekrutacji do projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA ” przedłuża się termin składania Ankiet Rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  31.11.2019 r.
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 31.11.2019 r. zakończenia przyjmowania Ankiet Rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników.

08.10.2019

Informacja dla Pracodawców dotycząca  projektu DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Zgodnie z otrzymaną  informacją  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  jako  Instytucji Pośredniczącej, informujemy, iż z uwagi na przejrzystość i bezstronność  w realizacji projektu  nie rekomendujemy  zatrudniania osób spokrewnionych z pracodawcą ubiegającym się o wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy.

30.08.2019

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA”

Pobierz ulotkę w wersji PDF

01.09.2019- 31.05.2021

Więcej

19.12.2018

W zakładce Projekty realizowane zamieszczone są dokumenty dotyczące rozliczeń wsparcia pomostowego i finansowego.

16.11.2018

W ZAKŁADCE  PROJEKTY  REALIZOWANE ZAMIESZCZONA JEST LISTA RANKINGOWA  OCENY BIZNESPLANÓW  II EDYCJA  W RAMACH PROJEKTU “MOJA FIRMA- MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

06.09.2018

W zakładce projekty realizowane zamieszczona została aktualizacja listy rankingowej osób zakwalifikowanych  do  projektu “MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” II edycja.

03.09.2018

W zakładce projekty realizowane zamieszczona została Lista Rankingowa II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

08.06.2018

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór  do  II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Przyjmowanie  dokumentów  rekrutacyjnych  odbędzie się w dniach od 02.07.2018- 06.07.2018r,

Dokumenty można składać  w  biurze  projektu  w  Starachowicach ul. Zgodna 2 ( pok. 12)  i   w Kielcach   ul. Targowa 18 ( parter).

27.04.2018

W zakładce projekty realizowane zamieszczone zostały dokumenty rozliczające do projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

17.03.2018

W zakładce  projekty  realizowane zamieszczamy do pobrania Listę Oceny Biznesplanów I Edycji projektu „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

09.01.2018

„MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

W zakładce  projekty  realizowane  zamieszczone  są  dokumenty  do  pobrania przez  Uczestników projektu.

21.12.2017

Publikujemy Listę Rankingową do projektu “Moja Firma – Moja Przyszłość. LINK

29.11.2017

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach     informuje, iż   nabór  do  projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” zostaje  przedłużony   do   dnia  11.12.2017r.

Biuro  projektu : Starachowice ul. Zgodna 2  pok. nr 12  i  Kielce ul. Targowa 18 pok. nr 7

02.11.2017

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór do projektu pod nazwą „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”  od dnia 13.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce projekty realizowane.

02.10.2017

Projekt „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach  w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020,

 

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

 

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,

 

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje)- OSI- (projekty konkursowe) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

PARTNER:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu  realizowanego w okresie od 01.10.2017  do 30.09.2019 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy  przez  osoby powyżej 29 roku życiaosoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wartość projektu partnerskiego: 1 999 488,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 924 448,00 zł

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1.Badanie predyspozycji potencjalnych uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej i ocena pomysłów biznesowych.

Nabory: I –  grudzień 2017, II- sierpień 2018

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – 1 godzina na osobę, mające na celu określenie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i zaprezentowanie pomysłu  przez 68 kandydatów, po 34 osoby w każdym naborze,

2. Szkolenie i doradztwo  z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej- ABC Przedsiębiorczości

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 24 godziny dydaktyczne na grupę, 3 dni szkoleniowe.
  MODUŁ I – Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
  MODUŁ II – Zasady przygotowywania  i opracowania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy).
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „MÓJ WŁASNY   BIZNESPLAN” (w tym omówienie projektowych zasad rozliczeń) konsultacje z ekspertem, weryfikacje opracowanych biznesplanów, wprowadzanie korekt. Efektem działania będzie przygotowany w konsultacji z ekspertem biznesplan – dla 60 uczestników po 6 godzin na osobę, dla  30 osób w każdym naborze.

3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nabory: I kwiecień 2018,     II-grudzień 2018

 • DOTACJE dla 40  Uczestników  w wysokości maksymalnie 25 000 zł/uczestnika,   po 20 dotacji  w każdym naborze.
 • WSPARCIE POMOSTOWEFINANSOWE :  miesięcznie w wysokości 1800,00 zł/firmę, dla 40 firm przez okres 8 miesięcy (2  Edycje)
 • WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE po 2 godz./firmę. Realizacja  usługi ściśle związana  ze specyfiką  prowadzonej działalności gospodarczej  i deklarowanymi  potrzebami  danej firmy.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu będzie stanowić 60 osób fizycznych ( 36 K, 24 M) w II Edycjach zamieszkujących tereny gmin wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji Województwa  Świętokrzyskiego (OSI):

POW. BUSKI – GMINA: GNOJNO, NOWY KORCZYN, PACANÓW, SOLEC-ZDRÓJ, STOPNICA*,

TUCZĘPY , WIŚLICA

POW. JĘDRZEJOWSKI- GMINA:  IMIELNO, MAŁOGOSZCZ*, NAGŁOWICE, OKSA, SŁUPIA,

WODZISŁAW

POW. KAZIMIERSKI-GMINA: BEJSCE, CZARNOCIN, KAZIMIERZA WIELKA*, OPATOWIEC,

SKALBMIERZ*

POW. KIELECKI – GMINA: BODZENTYN*, DALESZYCE*, ŁAGÓW, ŁOPUSZNO, MNIÓW, PIERZCHNICA,

RAKÓW

POW.  KONECKI- GMINA: FAŁKÓW, GOWARCZÓW, RADOSZYCE, RUDA MALENICKA,

SŁUPIA(KONECKA),SMYKÓW, STĄPORKÓW*

POW. OPATOWSKI  -GMINA: BAĆKOWICE, IWANISKA, LIPNIK, OPATÓW*, SADOWIE, TARŁÓW,

WOJCIECHOWICE

POW. OSTROWIECKI – GMINA: BAŁTÓW, BODZECHÓW, ĆMIELÓW*, KUNÓW*, WAŚNIÓW

POW. PIŃCZOWSKI – GMINA: MICHAŁÓW, ZŁOTA

POW. SANDOMIERSKI- GMINA: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA*, ŁONIÓW, OBRAZÓW,

SAMBORZEC, WILCZYCE

POW. SKARŻYSKI- GMINA: BLIŻYN

POW. STARACHOWICKI – GMINA: MIRZEC, WĄCHOCK*

POW. STASZOWSKI- GMINA OLEŚNICA, OSIEK*, SZYDŁÓW

POW. WŁOSZCZOWSKI – GMINA :KLUCZEWSKO, MOSKORZEW, RADKÓW, SECEMIN

* nie dotyczy mieszkańców miejscowości posiadających prawa miejskie

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu  kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

– osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety
• osoby po 50 r. życia
• z niepełnosprawnościami
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane

osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowe.

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

Szczegółowe informacje  udziela:

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach – Partner Wiodący
ul. Zgodna 2,  tel. 41 274 04 08,  500 103 267

Zapraszamy do udziału w projekcie.

26.06.2017

W zakładce Projekty realizowane zamieszczona została Lista Rankingowa Oceny Biznesplanu projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ II Edycja.

26.04.2017

WYNIKI  OCENY  FORMULARZY  REKRUTACYJNYCH  DO  PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”  –  II  EDYCJA  ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE  PROJEKTY  REALIZOWANE.

14.04.2017

ZAKOŃCZENIE   REKRUTACJI   DO  II EDYCJI PROJEKTU

Z dniem 14.04.2017 zakończono przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych  w ramach II Edycji  projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

06.04.2017

PRZEDŁUŻENIE  NABORU  II EDYCJI –  DLA  KOBIET

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji  dotyczącym projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” przedłuża się termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami do  dnia 18.04.2017 –  tylko   dla  KOBIET.

03.04.2017

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” z dniem 03.04. 2017 r.  godz. 14.00  ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Mężczyzn   odchodzących z rolnictwa.
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN- ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA  TO 05.04.2017 r. GODZ. 14.00.
Po tym terminie zgłoszenia od. ww. mężczyzn nie będą przyjmowane.

– NADAL  TRWA  NABÓR   DO II EDYCJI – DLA  KOBIET.  Termin  wydłużony  do 07.04.2017r

24.03.2017

Został wydłużony termin składania dokumentów do procesu rekrutacji dla kobiet w II edycji projektu „SAMOZATRUDNIENIE  SZANSĄ NA PRACĘ”. Aktualny termin: 07.04.2017.

23.03.2017

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI DLA MĘŻCZYZN DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE  SZANSĄ NA PRACĘ”

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 4 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” z dniem 23 marca  2017 r.  godz. 16.00  ogłasza zamknięcie terminu rekrutacji dla Mężczyzn   niebędących rolnikami (odchodzący z rolnictwa) i nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW DLA MĘŻCZYZN NIEBĘDĄCYCH ROLNIKAMI (ODCHODZĄCY Z ROLNICTWA) I NIEPOSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TO 24.03.2017 r. GODZ. 16.00.

Po tym terminie zgłoszenia od. ww. mężczyzn nie będą przyjmowane.

W dalszym ciągu dopuszcza się składanie ankiet przez Mężczyzn  spełniających następujące kryteria rekrutacji:
– OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych

– NADAL  TRWA  NABÓR   DO II EDYCJI – DLA  KOBIET.  Termin  wydłużony  do 07.04.2017

27.02.2017

 

NABÓR   DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”  – II EDYCJA  15.03.2017-28.03.2017

Dokumenty  rekrutacyjne   do  pobrania z I Edycji.

24.02.2017

W zakładce  Projekty realizowane zostały zamieszczone Dokumenty  dotyczące  otrzymanego  Wsparcia  Finansowego I Edycja „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

27.01.2017

W zakładce Projekty realizowane  zamieszczono ostateczną listę  oceny biznes planów I edycji projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

23.01.2017

W zakładce Projekty realizowane  zamieszczono listę  oceny biznes planów I edycji projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

21.12.2016

ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”.

Uprzejmie informujemy, iż   Akademia Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. z dniem 09.01.2017 r. rozpoczyna  nabór dokumentów aplikacyjnych do projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”. Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu zostały opublikowane w zakładce „Dokumenty dla uczestników”  na stronie www.ap.org.pl  .Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z warunkami przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

– w wersji elektronicznej na stronie http://ap.org.pl/projekty/aktywni-w-biznesie/dokumenty-dla-uczestnikow

– w wersji papierowej w Biurach projektu Lidera w Starachowicach i Skarżysku-Kam. oraz w siedzibach Partnerów projektu: Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej.

Formularze będą przyjmowane w Biurach projektu, Powiatowych Urzędach Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kam. oraz za pośrednictwem poczty. W pierwszych dniach stycznia zamieścimy informację doprecyzowującą punkty i godziny przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych. Zamknięcie naboru w danym powiecie nastąpi w dniu 31.01.2017 r. lub w ciągu 24 godzin od wpływu 30-tego poprawnego formularza, pod warunkiem osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji (grupy docelowe opisano w zakładce „informacje o projekcie”), zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w określonym poniżej terminie rekrutacji.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w dniach 09.01.2017 r. – 31.01.2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Biurach Projektu oraz w punktach informacyjnych usytuowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów 41 275 00 58, 41 251 55 60. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

30.11.2016

WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE PROJEKTY REALIZOWANE

22.11.2016

Do wiadomości kandydatów projektu  „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”:

–  W zakładce PROJEKTY REALIZOWANE – wzory  dokumentów  projektowych.

21.11.2016

W dniu dzisiejszym zakończył się nabór do projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

08.11.2016

Przesunięcie procesu rekrutacji

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 2 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” przedłuża się termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  21.11.2016 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 21.11.2016 r. zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

14.10.2016

W zakładce „Projekty realizowane” zostały zamieszczone Dokumenty  Rekrutacyjne Projektu ”SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Zapraszamy do udziału w projekcie.

13.10.2016

Projekt „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach  w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

PARTNERZY:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Akademia Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. o/ Starachowice

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu  realizowanego w okresie od 01.10.2016  do 31.03.2018 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy  przez  osoby powyżej 29 roku życiaosoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa . Osoby  z terenu powiatu  starachowickiego  i  z  gminy – Bodzentyn i Nowa Słupia w powiecie kieleckim, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2016 r. – 31.03.2018 r.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1.Ocena pomysłów biznesowych oraz określenie predyspozycji kandydatów

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – 1 godzina na osobę, mające na celu określenie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i zaprezentowanie pomysłu  przez 68 kandydatów, po 34 osób w każdym naborze,

 

2. Szkolenie i doradztwo  z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 24 godziny dydaktyczne na grupę, 3 dni szkoleniowe.
  MODUŁ I – Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
  MODUŁ II – Zasady przygotowywania  i opracowania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy).
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „MÓJ WŁASNY   BIZNESPLAN” (w tym omówienie projektowych zasad rozliczeń) konsultacje z ekspertem, weryfikacje opracowanych biznesplanów, wprowadzanie korekt. Efektem działania będzie przygotowany w konsultacji z ekspertem biznesplan – dla 60 uczestników po 6 godzin na osobę, po 30 osób w każdym naborze

3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • DOTACJE dla 40  Uczestników  w wysokości maksymalnie 23 000 zł/uczestnika,   po 20 dotacji  w każdym naborze.
 • WSPARCIE POMOSTOWEFINANSOWE :  miesięcznie w wysokości 1600,00 zł/firmę, dla 40 firm przez okres 8 miesięcy (II Edycje)
 • WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE po 2 godz./firmę.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu będzie stanowić 60 osób fizycznych ( 36K, 24M) w II Edycjach zamieszkujących teren powiatu starachowickiego oraz Gminy Bodzentyn i Nowa Słupia  powiatu kieleckiego.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu  kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

– osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety –  36 osób,
• osoby po 50 r. życia
• z niepełnosprawnościami – 6 osób,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane

osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych – 8 osób

 

Dodatkowo 40 % uczestników projektu tj. 24 osoby  będą stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

 

BIURO  PROJEKTU:

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
ul. Zgodna 2,  tel. 41 274 04 08, 41 247 53 92

 

Dokumenty  Rekrutacyjne zostaną udostępnione od  14.10. 2016 r.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

 

 

12.08.2016

 

W  zakładce Projekty  realizowane  umieszczono  dokumenty dot. rozliczenia otrzymanego  wsparcia finansowego.

 

27.07.2016

 

Dnia  26.07.2016 odbyła się  Komisja Oceny Wniosków  po odwołaniu od  oceny Komisji  oceniającej biznesplany na pierwszym  posiedzeniu, złożone przez Uczestników w  ramach  projektu  „AKTYWNI W BIZNESIE  – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”. W dziale “Projekty realizowane” zamieszczona została lista rankingowa po złożonych odwołaniach.

 

 

18.07.2016

 

 

W dziale “Projekty realizowane” zamieszczone zostały listy rankingowe biznesplanów złożonych przez kobiety i mężczyzn w ramach projektu “Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”.

 

ulotka

Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

PARTNERZY:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

 

 

01.03.2016

 

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. jako Lider Projektu oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej, Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach jako Partnerzy Projektu informują, iż z dniem 01.03.2016 r. rozpoczęli realizację projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, odchodzący z rolnictwa
z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do naszych Biur Projektu oraz do punktów informacyjnych usytuowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 41 275 00 58. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.

 

 

 

03.03.2016

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03.03.2016r. złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. dokumenty związane z realizacją projektu zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W związku z tym w dniu 04.03.2016 r. zostaną opublikowane w zakładce „Projekty realizowane”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z warunkami przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy. W dniu 15.03.2016 r. uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”.

 

28.02.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy do pobrania “Zasady Rozliczenie Wsparcia Pomostowego” i “Zestawienie Rozliczenie 6.2 – Pomostowe i Dotacja”

08.02.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy do pobrania “Oświadczenie wnioskodawcy i współmałżonka” i “Deklarację zakupu sprzętu używanego”.

01.02.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy zaktualizowany wzór wniosku o dotację.

28.01.2013

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy Listę Rankingową Oceny Biznes Planów projektu “Sprawni w biznesie”. Zamieszczone zostały również nowe dokumenty do pobrania  dla Uczestników projektu „Sprawni w  biznesie”, których  Biznes Plany dostały  rekomendację do dofinansowania.

10.12.2012

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy Biznes plan w wersji do edycji oraz Kartę Oceny Biznes Planu. Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia Biznes Planu w wersji papierowej i elektronicznej. Termin złożenia to 15.01.2013.

19.11.2012

W dziale “Projekty realizowane” zamieściliśmy Listę osób zakwalifikowanych do projektu “Sprawni w biznesie”.

10.10.2012

W dziale “Projekty realizowane” znajduje się do pobrania aktualny wzór “Oświadczenia o statusie osoby bezrobotnej”.

27.09.2012

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zaprasza bezrobotne osoby niepełnosprawne mieszkające w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, skarżyskim i starachowickim do udziału w projekcie “Sprawni w biznesie”.

Oferujemy:

 • Szkolenie i doradztwo
 • Dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (do 40.000.00 zł)
 • Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy (do 1.000,00zł/m-c)

Termin naboru: 15-31 października 2012r. Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w dziale “Projekty realizowane”.

24.07.2012

Uprzejmie informujemy, iż  Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  będzie  realizować projekt „SPRAWNI W BIZNESIE”  w  ramach  Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

– rozpoczęcie realizacji projektu 01.09.2012,

–  projekt skierowany  dla 20 osób bezrobotnych – niepełnosprawnych,

– obejmuje   powiat :   kielecki, ostrowiecki , skarżyski i starachowicki

– nabór do projektu:  październik i listopad 2012

16.02.2012

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w XV edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” – najbardziej wiarygodnego, ogólnopolskiego programu certyfikacyjnego, w którym weryfikowana jest rzetelność przedsiębiorstw od 1998 r. Zdobądź certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 22 630 98 01-03, 22 630 96 21 i na www.fairplay.pl.

09.01.2012

W dziale projekty realizowane zamieszczamy do pobrania tabelę rozliczeniową do dotacji i wsparcia pomostowego do projektu “MOJA SZANSA”.

06.12.2011

W dziale projekty realizowane zamieszczamy “Deklarację zakupu sprzętu używanego” do projektu “MOJA SZANSA”.

01.12.2011

W celu udzielenia pomocy uczestnikom projektu w rejestracji działalności gospodarczych w dniu 5.12.2011 w godz. 12-17 będzie można uzyskać pomoc techniczną w rejestracji firmy drogą internetową. Dyżur w biurze projektu „ MOJA  SZANSA”.

25.11.2011

W dziale projekty realizowane zamieszczamy listę rankingowa biznes planów projektu „MOJA SZANSA”.

Zamieszczamy również do pobrania harmonogram rzeczowo – finansowy,  wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wniosek o wsparcie pomostowe i oświadczenie o pomocy de minimis. Pliki są w wersji do edycji.

17.11.2011

Na prośbę uczestników projektu  „MOJA SZANSA”  przedłużamy termin  składania  biznes planów  do 21.11.2011  do godz. 16.00.

Jest  to  termin  ostateczny.

 

14.11.2011

Informujemy iż termin składania biznes planów do projektu “MOJA SZANSA” upływa 18.11.2011.

12.10.2011

W dziale “projekty realizowane” zamieściliśmy Biznes plan w wersji do edycji do projektu “MOJA SZANSA”.

26.09.2011

W dziale “projekty realizowane” publikujemy wyniki rekrutacji do projektu “MOJA SZANSA”.

12.09.2011

Z powodu wpłynięcia niewystarczającej liczby wniosków rekrutacja do projektu “Moja Szansa” została przedłużona do 19.09.2011.

5.09.2011

Z powodu wpłynięcia niewystarczającej liczby wniosków rekrutacja do projektu “Moja Szansa” została przedłużona do 12.09.2011.

 

8.08.2011

W dziale “Projekty realizowane” zamieszczamy do pobrania dokumenty do nowego projektu “Moja Szansa” realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

 

8.04.2011

W dziale “Projekty realizowane” zamieszczamy listę rankingową biznes planów złożonych w
II edycji projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

24.02.2011

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw zatrudni osobę na stanowisku elektryk konserwator.

14.02.2011

Przypominamy uczestnikom II edycji projektu, że zajęcia szkoleniowe rozpoczynają się w dniu 15.02.2011 (wtorek) o godzinie 9.30 w siedzibie szkoły językowej Prestige w Kielcach przy ul. Wesołej 37a

24.01.2011

W dziale Projekty realizowane zamieszczamy w formacie PDF listę osób zakwalifikowanych, listę rezerwową oraz listę osób niezakwalifikowanych do drugiej edycji projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

17.12.2010

Zamieszczamy dokumenty do pobrania do drugiej edycji projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

26.11.2010

Termin rekrutacji II edycji projektu „Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”

Informujemy, że proces rekrutacji II edycji projektu „Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu” rozpocznie się dnia 17 grudnia 2010 roku i trwać będzie do dnia 7 stycznia 2010 roku do godz. 16.00.

15.11.2010

W dziale projekty realizowane zamieszczamy Oświadczenie de minimis i Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do pobrania w wersji do edycji.

15.11.2010

W dziale projekty realizowane zamieszczamy Harmonogram i Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do pobrania w wersji do edycji.

28.10.2010

W dziale projekty realizowane publikujemy nową, ważną informację dla uczestniczek projektu.

26.10.2010

Ważna informacja dla uczestniczek projektu.

Osoby których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania proszone są o dostarczenia do Biura Projektu w Kielcach, ul. Mała 14/2 w godz. 10.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2010r. do godz. 16.00, wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami:

–                    potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,

–                    kopa dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

–                    kopia nadania numeru REGON,

–                    kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

–                    kopia dokumentu nadania numeru NIP,

–                    zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

–                    oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

–                    harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) waz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

Przedłożenie wyżej wymaganych dokumentów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

26.10.2010

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków dokonała rekomendacji wniosków do dofinansowania. Lista zakwalifikowanych uczestniczek znajduje się w zakładce Projekty realizowane.

13.08.2010

W dziale projekty zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych, rezerwowych oraz osób niezakwalifikowanych do projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”.

16.07.2010

Informujemy, iż rekrutacja do projektu “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu” została przedłużona do środy, 21.07.2010.

08.07.2010

Uzupełniono w treści oświadczenia beneficjenta, na końcu formularza rekrutacyjnego, tytuł projektu: “Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”

01.07.2010

W zakładce Projektydodane zostały pliki dokumentów dotyczące Projektu nr WND-POKL.06.02.00-26-000/10 – Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu.

22.06.2010

Projekt: “Kobieta Przedsiębiorcza- Kobietą Sukcesu” REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 – WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Bliższe informacje na temat projektu oraz dokumenty do pobrania będą dostępne od dnia 1 lipca 2010.

*********

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU ” TERAZ JA I MOJA FIRMA” – REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2- WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

Nr. Konkursu: PO KL / 6.2 /1/ 08
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nazwa beneficjenta:
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
27- 200 Starachowice ul. Murarska 11

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
25- 561 Kielce ul. Witosa 86

ZAKRES WSPARCIA DORADCZO SZKOLENIOWEGO

Założenia programowe:

Wynikiem przeprowadzonych szkoleń i usług doradczych ma być dostarczenie niezbędnej wiedzy
z zakresu przedsiębiorczości.
Beneficjenci otrzymają niezbędne informacje oraz porady z dziedziny gospodarczej przekazanej przez doradców i szkoleniowców zatrudnionych podczas realizacji projektu.

Program szkoleniowy obejmie tematykę:

 1. Warsztaty motywacyjne
 2. Procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej
 3. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 5. Księgowość
 6. Przedsiębiorczość

PROGRAM KOMPONENTU SZKOLENIOWEGO:
“Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej “

Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzone specjalistyczne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 28 godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ciągu 4 dni.
Przewiduje się udział 20 beneficjentów podzielonych na 2 grupy szkoleniowe po 10 osób.

Szkolenie podzielone będzie na 3 etapy:

Mobilizująco motywacyjny – (1 dzień) szkolenie wyjazdowe – obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorczości, poparte konkretnymi przykładami- (mentoring).
“ABC przedsiębiorczości” ( 2 dni) – podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek.
Rozwój firmy ( 1 dzień) – obejmujący aspekty związane ze zwiększaniem potencjału rynkowego i finansowego funkcjonującego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA:

Tematyka etapu I:

Wyjazd studyjny do przedsiębiorców działających z powodzeniem na terenie powiatu starachowickiego, między innymi do przedsiębiorstw powstałych podczas realizacji poprzednich etapów działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości (“dobry przykład”).
Celem będzie zmotywowanie uczestników do podjęcia inicjatywy przedsiębiorczej, oraz wyzwolenie świadomej chęci uczestnictwa w projekcie.

Tematyka etapu II:

Elementy przedsiębiorczości: podstawy prawne działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, , wymogi wobec instytucji kontrolnych.
Celem będzie zapoznanie beneficjentów z prawnymi zasadami i przepisami prawnymi obowiązujących przedsiębiorców.

Tematyka etapu III.

Podstawy marketingu, biznesplan, rentowność, płynność finansowa, negocjacje.
Celem szkolenia będzie przekazanie podstawowej, niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania narzędzi i metod służących rozwojowi firmy – ( przekazana wiedza będzie dotyczyła głównie źródeł pozyskiwania informacji- internet, inne publikacje.)

METODY I CELE:

* Szkolenia dla beneficjentów będą odbywały się zgodnie z programem komponentu szkoleniowego w postaci tematycznych etapów wykładowo- ćwiczeniowych.

Bloki tematyczne prowadzone będą przez trenerów/wykładowców- specjalistów w danym zakresie

Metodyka prowadzenia zajęć zależeć będzie od charakteru szkolenia oraz omawianych zagadnień. Obok tradycyjnych wykładów, prowadzący zajęcia będą stosować metody szkoleniowe aktywizujące słuchaczy: wykłady interaktywne, ćwiczenia zespołowe oraz podgrupach- (analizy przypadku, symulacje oraz warsztaty).
Taki charakter szkoleń ma na celu jedynie ogólne zapoznanie beneficjentów z omawianą problematyką i wskazać sposoby pozyskiwania wiedzy szczegółowej.

* Usługi doradcze będą podzielone na trzy istotne ze względu na charakter kategorie :

 1. Indywidualne dla beneficjentów
 2. Indywidualne dla przedsiębiorstw
 3. Grupowe dla przedsiębiorstw

Celem tego typu usług ( kat. 1 i 2 ), będzie uściślenie pożądanej tematyki doradczej , po uprzedniej identyfikacji zapotrzebowania oraz wskazaniu przez doradców metody wsparcia za pomocą KTPD (krótko terminowych kart działania) i DTPD- długo terminowych kart działania).

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 22. 12. 2008 r.

Cykl szkoleniowy ukończyło 20 osób

Powstało 18 firm:

 1. ZAKŁAD STOLARSKI- Zbigniew Sepiół
 2. “MALKOP” Adam Malicki
 3. FHU AUTO- SERWIS “DAMAG”- Damian Wróblewski
 4. AUTO- MOTO “GRUBY”- Marcin Borkowski
 5. “POMOC DROGOWA”- Albert Puchała
 6. “KJK” Usługi ogólnobudowlane- wykończenia wnętrz Jacek Kawalec
 7. “AUTO- PERFECT”- Mariusz Goszczyński
 8. FHU “PAT”- Patryk Dzwonek
 9. “GABINET MASAŻU I REHABILITACJI”- Natalia Mańka
 10. “USLUGI REMONTOWE”- Lucjan Miernikiewicz
 11. SALA ZABAW “JAŚ”- Izabela Linek
 12. “TOP GLOSS”- Mariusz Gołębski
 13. PUH – Daniel Kasperkiewicz
 14. ZPHU “GIE-BET”- Paweł Gierada
 15. “USŁUGOWA FIRMA HYDRAULICZNA”- Dariusz Jóźwik
 16. “SEB-BUD”- Sebastian Kołatka
 17. “MOTO-RAV”- Rafał Cheda
 18. “USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE”- Ireneusz Kaczmarski

Wypłacono 18 dotacji na łączną kwotę 720 000 złotych

Rozpoczęto wypłatę wsparcia pomostowego dla powstałych firm